วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลควัก 82 ล้านฟื้นฟูอาชีพ ซับน้ำตาเกษตรกรถูกน้ำท่วม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 ก.ค.-15 ก.ย.2560 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมหรือกิจกรรมทางการเกษตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.-15 ก.ย.2560 กรอบงบประมาณ 82 ล้านบาท

“กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูฯที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน สามารถยื่นเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ที่กฟก.ทุกจังหวัด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 1.สนับสนุนงบประมาณ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินกลุ่มละ 30,000 บาท 2. กิจกรรมในโครงการที่เสนอรับการสนับสนุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ และ 3. สนับสนุนการปรับเกลี่ยพื้นที่ รวมถึงค่าซ่อมแซมวัสดุ และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ด้านการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อการนำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต และด้านการรวบรวมผลผลิตเชื่อมโยงตลาด เป็นต้น”.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 29 ส.ค. 2560 07:58 29 ส.ค. 2560 08:46 ไทยรัฐ