วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 พระราชทานถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.นครพนม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครพนม ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง ทำให้บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร
และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอนาแก และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ในอำเภอนาแก จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สำหรับจังหวัดนครพนมได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดนครพนม จำนวน 11 อำเภอ 82 ตำบล 677 หมู่บ้าน 22,555 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 184,710 ไร่ ราษฎรเสียชีวิต 4 คน ในอำเภอนาแกได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย จำนวน 7,360 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 74,100 ไร่ ราษฎรเสียชีวิต 2 คน ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มบางส่วนยังถูกน้ำท่วมขัง 

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน“เซินกา” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน 500 ครอบครัว

ในอำเภอวังยาง ได้รับเดือดร้อนและความเสียหายจากการอุทกภัยในครั้งนี้ 651 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 3,566 ไร่ ราษฎรเสียชีวิต 1 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร แก่ราษฎรที่ผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครพนม ... 29 ส.ค. 2560 01:29 29 ส.ค. 2560 01:33 ไทยรัฐ