วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทเรียนเยอรมนี (1)

โดย สหบาท

โมเดลของตำรวจประเทศไหนเหมาะนำมาประยุกต์ใช้กับตำรวจไทย

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ส่งคณะนายตำรวจจาก รร.นรต.และ บช.ศ. ไปศึกษาวิธีอบรมตำรวจรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

ศึกษาบทเรียนที่เยอรมนี “ปฏิรูปการผลิตตำรวจ” ที่เป็นมิตรกับประชาชน

พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต. มีโอกาสร่วมเดินทางไปด้วย มองว่า เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิรูปตำรวจเมืองไทยไม่น้อย

สถาบันตำรวจที่นั่นมี หลักการผลิตตำรวจ ด้วยการเริ่มต้นกำหนดลักษณะตำรวจที่ต้องการ 3 ด้านหลัก คือ 1.ผู้ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านกฎหมาย 2.ผู้ที่มีความสามารถเชิงการปฏิบัติ ด้านยุทธวิธีตำรวจ และ 3.ผู้ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถด้านสังคม

หลังจากนั้นจะเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทางทฤษฎี

มีสถานการณ์จำลองที่ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อนร่วมห้องเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฝึก วิธีการพูดจากับประชาชน ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนตำรวจเยอรมนีเทียบเท่าจบแค่ ม.5 เมืองไทยทว่าคุณภาพคับแก้ว

รัฐบาวาเรีย แบ่งตำรวจออกเป็น 3 ระดับ คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เทียบได้กับชั้นประทวน เจ้าหน้าที่สั่งการ เทียบได้กับชั้นสัญญาบัตร และเจ้าหน้าที่สั่งการระดับสูง เทียบได้กับผู้บริหารชั้นนายพลตำรวจ

การผลิตตำรวจในรัฐบาวาเรียยังมี “จุดเด่น” คือ ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนพร้อมรับสถานการณ์จริงที่ตำรวจต้องเผชิญในแต่ละวัน

เริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนเข้าสู่สถานการณ์จำลองโดยไม่บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์ มีเพื่อนร่วมชั้นแสดงเป็นคนร้าย หรือเหยื่อ หรือพยานในสถานการณ์สมมติแล้วลองให้ปฏิบัติ

เมื่อปฏิบัติเสร็จ ครูฝึกจะเป็นผู้ตั้งคำถามต่อการปฏิบัติในครั้งแรกถึงเหตุผลว่า ทำไมจึงทำเช่นนั้น คิดว่า มีข้อผิดพลาดอย่างไร ทำดีหรือยัง

ก่อนให้ปฏิบัติอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

สามารถออกไปรับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สหบาท

โมเดลของตำรวจประเทศไหนเหมาะนำมาประยุกต์ใช้กับตำรวจไทย เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ส่งคณะนายตำรวจจาก รร.นรต.และ บช.ศ. ไปศึกษาวิธีอบรมตำรวจรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ศึกษาบทเรียนที่เยอรมนี “ปฏิรูปการผลิตตำรวจ” 28 ส.ค. 2560 09:36 28 ส.ค. 2560 11:14 ไทยรัฐ