วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพบกเข้า วปอ.

โดย ซี.12

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560–2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 นั้น

จาก กองทัพบก ส่งคนเข้ามาเรียน 39 คน นำทีมโดยนายทหารคนดัง คือ

36.พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 37.พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 38.พลตรีเฉลิมชน ดวงกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 39.พลตรีสวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก 40.พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19

41.พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 42. พลตรีธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้า 43.พลตรีศรชัย กาญจนสูตร รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 44.พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 45. พลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 46.พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 47.พลตรีธเนศ วงศ์ชอุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 48.พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 49.พลตรีสุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 50.พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13

51.พลตรีชนาวุธ บุตรกินรี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก 52.พลตรีปัณณทัต กาญจนะวสิต เลขานุการ กองทัพบก 53.พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 54.พลตรีสุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก 55.พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 56.พลตรีเชิดชัย อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก 57.พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 58.พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 59.พลตรีวุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 60.พลตรีพิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก

61.พลตรีภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษ ที่ 1 62.พลตรีพงศ์อานนท์ รมยะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 63.พันเอกเทอดศักดิ์ ดำขำ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก 64.พันเอกราชิต อรุณรังสี รองผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร 65.พันเอกมานัสชัย ศรีประจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก 66.พันเอกศราวุธ วังธะพันธ์ รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก 67.พันเอกชาญ– วิทย์ อรรถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก 68.พันเอกวรพล วรพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 69.พันเอกวิรัตน์ นาคจู รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 70.พันเอกดุสิต จันทยานนท์ ผู้อำนวยการกอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

71.พันเอกสุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รองเจ้ากรมยุทธโยธากองทัพบก 72.พันเอกชลธิศ เลาหะคามิน รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 73.พันเอกสัชฌาการ คุณยศยิ่ง รองผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 37 74.พันเอกวิเชียร แข็งขัน รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก

1 ปีเต็ม ที่ทุกคนต้องแบ่งภาคไปเรียนเต็มเวลา และยังมีงานในหน้าที่ที่ท้าทายชนิดที่พลาดไม่ได้.

“ซี.12”

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560–2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 นั้น 28 ส.ค. 2560 09:13 28 ส.ค. 2560 11:16 ไทยรัฐ