วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-กทม.ลดปัญหาโซนสีพื้นที่รอยต่อจังหวัด ปริมณฑลร่วมทำผังเมือง

“ผังเมืองรวม” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ให้มีความสมดุล ที่ผ่านมา กทม.มีการปรับปรุงผังเมืองรวมแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดในปีงบประมาณ 2560 กทม.มีโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 4 โดยครั้งนี้ กทม.มีการหารือกับจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯทั้งหมดด้วย “รายงานวันจันทร์” วันนี้ มีข้อมูลจาก คุณ ประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. มานำเสนอ

-----------------------------------

ถาม-ทำไมการปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 4 จึงให้ความสำคัญกับผังเมืองของพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล

ประภาพรรณ-เดิมการวางผังเมืองของแต่ละจังหวัด เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ได้มีการหารือกัน อีกทั้ง กทม.ไม่สามารถไปบอกให้จังหวัดนั้นๆกำหนดโซนตาม กทม.ได้ ซึ่งพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพฯปัจจุบันมีความแตกต่างการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ กทม.จึงมีแนวคิดว่าพื้นที่รอยต่อจังหวัดควรมีการจัดวางผังเมืองไปในทิศทางเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกัน จึงประสานความร่วมมือกันระหว่าง กทม.กับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ ฉะเชิงเทรา

ถาม-ปัญหาความแตกต่างการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑลมีอะไรบ้าง?

ประภาพรรณ-เกิดปัญหาการจัดโซนสีผังเมือง คือ พื้นที่บริเวณรอยต่อของจังหวัดหนึ่งเป็นโซนสีเหลือง (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นเล็กน้อย) ขณะที่พื้นที่ของกรุงเทพฯบริเวณติดกันนั้นเป็นโซนสีแดง (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) เช่น บริเวณรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพฯเป็นโซนสีแดงทั้งๆที่พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่โล่ง ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องราคาที่ดิน หรือบางพื้นที่เป็นโซนเกษตร (โซนสีเขียว) ก็มีความต้องการเป็นสีเขียวที่มีคุณภาพ เป็นพื้นที่ที่ให้อะไรเขาบ้าง ไม่ใช่เป็นเพียงที่รับน้ำ รับของเสีย รับขยะ ดังนั้น การปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งนี้ จะคำนึงถึงปัญหานี้ด้วย

ถาม-ที่ผ่านมาการทำผังเมืองมีการหารือกับจังหวัดปริมณฑลบ้างหรือไม่

ประภาพรรณ-ทราบว่าครั้งที่ 3 มีการหารือเป็นบางจังหวัด แต่ไม่ครอบคลุมเหมือนครั้งนี้ ซึ่งในการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนและเสนอขอความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเช่นกัน เช่น จังหวัดนนทบุรี อยากให้ กทม.เชื่อมถนนพุทธมณฑล 2, 3, 4 ไปยังพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง กระจายความแออัด

ถาม-การปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 4 มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ประภาพรรณ-ขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเก็บข้อมูล ซึ่งหลักๆที่เปลี่ยนไปคือการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคารตามแนวถนน การเปลี่ยนโซนสีผังเมือง การเพิ่มหรือลดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน อย่างไร ก็ตาม ผังเมืองรวมฉบับใหม่ไม่สามารถยกเลิกของเดิม หรือมีผลย้อนหลังได้ แต่สามารถระงับ จำกัด ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินได้.

“ผังเมืองรวม” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ให้มีความสมดุล ที่ผ่านมา กทม.มีการปรับปรุงผังเมืองรวมแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดในปีงบประมาณ 2560 กทม.มีโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 4 ... 28 ส.ค. 2560 00:41 28 ส.ค. 2560 01:54 ไทยรัฐ