วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-ม.เทคโนโลยีสุรนารี คว้ารางวัลงานวิจัยแห่งชาติ

สุดยอด 2 งานวิจัยจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว้ารางวัล Platinum ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.60 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คัดงานวิจัยทั่วประเทศเพื่อนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้รู้ว่านักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติไหน คณะกรรมการผู้จัดการจึงได้มีการคัดสรรค์ผลงานสุดยอด พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ

"วช. ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2017 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้"

สำหรับปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข แห่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.รางวัล Gold Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งกรมการข้าว งานวิจัยเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย งานวิจัยเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และงานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวิจัยเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งานวิจัยเพื่อสังคม แห่งกรมสุขภาพจิต และงานวิจัยเพื่อความมั่นคง แห่งกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

4.รางวัล Bronze Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งกรมประมง งานวิจัยเพื่อการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานวิจัยเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี งานวิจัยเพื่อความมั่นคง แห่งกระทรวงยุติธรรม และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1.รางวัล Platinum Award จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร 2.รางวัล Gold Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท และเกียรติบัตร

3.รางวัล Silver Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตร และ 4.รางวัล Bronze Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร.

สุดยอด 2 งานวิจัยจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว้ารางวัล Platinum ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 27 ส.ค. 2560 19:54 27 ส.ค. 2560 20:31 ไทยรัฐ