วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารเข้า วปอ.

โดย ซี.12

พลโทหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร

ในระหว่างที่รอลุ้นโผทหารที่ใกล้ประกาศการโยกย้ายวางตัวขุมกำลังทุกเหล่าทัพ ขอนำเสนอเรื่องราวของข้าราชการทหารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน วปอ.ในปีนี้ก่อน ดังนี้

มาจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 1 รายคือ 1.พลตรีประจักษ์ ยิ้มภักดี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มาจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 10 รายคือ 2.พลโทหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3.พลตรีเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงต่างประเทศ ศูนย์ประสานงานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 4.พลตรีณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 5.พลตรีเอกชัย หาญพูนวิทยา รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 6.พลตรีชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม 7.พลตรีรภิต ประทุมชัย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา 8.พลตรีจักรพงษ์ นวลชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9.พลตรีรักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 10.พลตรีกฤษณ์ ลัยวิรัตน์ รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 11.พันเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ รอง ผอ.ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย 24 รายได้แก่ 12.พลตรีอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 13.พลตรีศักดา ดีเดชา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 14.พลตรีสุพจน์ มาลานิยม รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 15.พลตรีวิชัย ชูเชิด ผอ. สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร 16.พลตรีสมควร สาคร ผอ.สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย 17.พลตรีอนุชา ยันตรปกรณ์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 18.พลตรีชุมโชค พลสมัคร ผอ.สำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร 19.พลตรีทนงค์ศักดิ์ รองทิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 20.พลตรีธิติชัย เทียนทอง ผอ.สำนักวางแผนฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

21.พลเรือตรีอุดม ประดาทะยัง รองเจ้ากรมข่าวทหาร 22.พลเรือตรีก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร 23.พลเรือตรีสุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ผอ.สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร 24.พันเอกเทพชาตรี ฝั่งสระ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 25.พันเอกชนะ บุญปราศภัย รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย 26.พันเอกธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 27.พันเอกเจนสิทธิ์ คนศิลป์ รอง ผอ.สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร 28.พันเอกนำพล คงพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 29.พันเอกอนุสรรค์ คุ้มอักษร รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

30.พันเอกกนกพงษ์ จันทร์นวล รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 31.พันเอกชำนาญ ช้างสาด รอง ผอ.สำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 32.นาวาอากาศเอกชนินทร เฉลิมทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 33.นาวาอากาศเอกกานต์ชนก หันหาบุญ รอง ผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร 34.นาวาอากาศเอกปริญญา จันทริก รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร 35.นาวาอากาศเอกธนกร ทรรศนนท์ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย

วันต่อไปเป็นนักศึกษา วปอ.60 ที่มาจากกองทัพบก.

“ซี.12”

ในระหว่างที่รอลุ้นโผทหารที่ใกล้ประกาศการโยกย้ายวางตัวขุมกำลังทุกเหล่าทัพ ขอนำเสนอเรื่องราวของข้าราชการทหารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน วปอ.ในปีนี้ก่อน ดังนี้ 27 ส.ค. 2560 09:54 27 ส.ค. 2560 10:26 ไทยรัฐ