วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Personnel กับ personal

หลายท่านยังใช้ personnel และ personal คลาดเคลื่อน

Personnel โดยทั่วไปหมายถึง บุคลากร คำนี้มีความหมายคล้ายกับ staff เช่น military personnel เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร doctors and other medical personnel แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฝ่ายอื่น

นอกจากนั้น personnel ยังหมายถึง ‘the department’ แผนกในบริษัทที่ทำหน้าที่คัดคนเข้าทำงานและบริหารงานบุคคล ในความหมายนี้คล้ายกับ human resources มาดอนนา (Madonna) พูดกับอีเมอร์ (Emer) ว่า A copy should then be sent to Personnel for our files. ต้องส่งสำเนาไปฝ่ายบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติของพวกเรา

ที่พวกเราเจอกันบ่อยๆ เช่น personnel administration การบริหารงานบุคคล personnel division กองการเจ้าหน้าที่ personnel record ทะเบียนประวัติบุคลากร ระเบียนบุคลากร personnel recruitment การสรรหาบุคลากร บางแห่งหมายถึง การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร personnel selection การคัดเลือกบุคลากร personnel directors ผู้บริหารงานบุคคล และ personnel management การบริหารงานบุคคล

Personnel ในความหมายข้างบนต่างกับ personal นะครับ personal คือ ส่วนตัว ส่วนบุคคล เฉพาะบุคคล เฉพาะตัว มีความหมายเท่ากับ private บางครั้งหมายถึง ด้วยตนเอง โดยตนเอง เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว ทางเรือนร่าง เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก ตามหน้าหนังสือพิมพ์ของสหรัฐฯ the personals เป็นส่วนการประชาสัมพันธ์บุคคลในหน้า นสพ. เช่น การอวยพร วันเกิด คำอาลัยการเสียชีวิต ฯลฯ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

หลายท่านยังใช้ personnel และ personal คลาดเคลื่อน Personnel โดยทั่วไปหมายถึง บุคลากร คำนี้มีความหมายคล้ายกับ staff เช่น military personnel เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร doctors and other medical personnelแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 27 ส.ค. 2560 09:47 27 ส.ค. 2560 10:14 ไทยรัฐ