วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวใจ!สหกรณ์ไทย ยึดสามัคคีเข้มแข็ง

9 มิถุนายน 2489 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี นับได้ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 70 แห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรชาวไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน รับทราบ และศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้น

พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริอันสูงส่งด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปรีชาสามารถให้แก่ข้าราชการในพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้นำไปปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อันยังประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด

โครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ในทุกภูมิภาค...ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการและวิธีการ “สหกรณ์” ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ อาจกล่าวได้ว่า...เริ่มต้นมาตั้งแต่การจัดตั้ง “หมู่บ้านหุบกะพง” ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่บริเวณตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10,000 ไร่ ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมพื้นที่แห้งแล้ง โดยกันออกจากเขตของกรมป่าไม้ นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรโดยมิให้กรรมสิทธิ์

ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงพัฒนาสภาพที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรในลักษณะ “หมู่บ้านสหกรณ์” ใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์มาทำการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสเพิ่มเติมคราวหนึ่งว่า

“...ทำไปทำมาเขาไปรวมกลุ่มทำ...รวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรร่วมกับกลุ่มสวนผัก...เราไปบอกว่าสหกรณ์นี้ดี ก็ช่วยกันทำไปส่งเสริมเขา...”

การจัดหมู่บ้านที่หุบกะพง จึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการพระราชดำริ ซึ่งจัดในรูปสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาได้ขยายผลไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นๆ

เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มบนพื้นฐานแห่ง “การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

พระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536...“คำว่า “สหกรณ์” แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม งานที่ทำด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนทำก็เกิดผลขึ้นมาได้ เช่น การเพาะปลูกก็มีผลขึ้นมา สามารถที่จะใช้ผลนั้นในด้านการบริโภค คือ เอาไปรับประทาน หรือเอาไปไว้ใช้ หรือเอาไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้ เลี้ยงชีพได้ ถ้าแต่ละคนทำไปโดยลำพังแต่ละคน งานที่ทำนั้นผลอาจไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอาจจะไม่พอเพียงในการเลี้ยงตัวเอง ทำให้มีความเดือดร้อน

ฉะนั้นจะต้องร่วมกัน แม้ในขั้นที่ทำในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำงานทำการ เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่าถ้าร่วมกันหลายๆคน เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีผลได้มากขึ้น”

ประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า นับตั้งแต่ปี 2536 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสนองงานกับมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว 57 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่มเตรียมสหกรณ์...มีสมาชิก 10,407 คน มีทุนเรือนหุ้น 36,512,831 บาท ...ทุนสำรอง 9,178,298 บาท...ทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 169,814,190 บาท

“ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกด้านการให้สินเชื่อ การจัดหาปัจจัยการผลิต...การตลาดรวบรวมผลผลิต บริการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกการขนส่งผลผลิต ตลอดจนการให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก”
ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4,622,906 บาท

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแก่สหกรณ์เหล่านี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาด จัดซื้อปัจจัยการผลิต ...การตลาด จัดจ้างพนักงานด้านบัญชีและการตลาดเพื่อช่วยเหลืองานสหกรณ์ต่อไป

ประยูร ย้ำว่า การส่งเสริมงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีประวัติความเป็นมาเนื่องจากปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวง เพื่อรับผิดชอบงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา ลดการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โครงการหลวง... ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2535

“เพื่อให้เป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยดำรงลักษณะงานตามความมุ่งหมายเดิมของโครงการหลวง คือ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมทั้งการฟื้นฟู...อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร มีอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งมูลนิธิเป็นเงิน 500,000 บาท

มี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการ มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆและรัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ

ผ่านมาถึงวันนี้ การยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยภูเขาให้ดีขึ้นโดยวิธีการสหกรณ์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ หนึ่ง...ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม สอง...ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน

และ สาม...ส่งเสริม แนะนำการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด...จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี ลำปาง ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า เห็ด พืชไร่ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆ บางส่วนใช้สำหรับการบริโภคในครัวเรือน...จำหน่ายในตลาดท้องถิ่น และผ่านระบบตลาดของโครงการหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560...สหกรณ์ได้ผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมฯ ระดับดีเลิศ (A) จำนวน 14 สหกรณ์, ระดับดีมาก (B) จำนวน 17 สหกรณ์, ระดับดี (C) จำนวน 3 สหกรณ์

ผลการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์...รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจบริการ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 6.54

“ระบบสหกรณ์” พัฒนาคน พัฒนาชาติ กระบวนการสหกรณ์รวมตัวกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา...การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความสามัคคี โดยมีเป้าหมายสำคัญ...ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

9 มิถุนายน 2489 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี นับได้ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 70 แห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข... 27 ส.ค. 2560 08:32 27 ส.ค. 2560 08:32 ไทยรัฐ