วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.สานต่อห้องเรียนวิทย์เปิดรับ ม.4

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และประธานกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) กล่าวถึงการดําเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ วท.และมหาวิทยาลัยในการใช้ศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรืออยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 แห่ง โครงการ วมว.ได้ดําเนินการรับสมัคร นักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีนักเรียนจบการศึกษา จากโครงการแล้วทั้งหมดจํานวน 7 รุ่น ประมาณ 1,300 คน และจํานวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ผู้สําเร็จ การศึกษาโครงการ วมว. ยังมีโควตาสอบชิงทุนจาก วท.ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอกในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต

รมว.วท.กล่าวต่อว่า ขณะนี้โครงการ วมว. ระยะที่ 2 กําลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 720 คน (24 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน) ใน 16 มหาวิทยาลัย 18 โรงเรียน โดยผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนทุกราย วิชา รวมทั้งวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ตํ่ากว่า 3.00 โดย รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ http://scius.most.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2333-3863 หรือ 0-2333-3855 (ในวัน และเวลาราชการ)

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และประธานกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 26 ส.ค. 2560 00:04 26 ส.ค. 2560 00:04 ไทยรัฐ