วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวดขันเรียนนักธรรมหลังสอบตกอื้อ

พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า จากสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2559 โดยเฉพาะในส่วนของนักธรรม ซึ่งผู้เรียนเป็นพระภิกษุ สามเณร พบว่านักธรรมชั้นตรีเข้าสอบ 74,877 รูป สอบได้ 57,225 รูป สอบตก 17,652 รูป คิดเป็น ร้อยละ 76.43 นักธรรมชั้นโทสอบ 29,085 รูป สอบได้ 13,049 รูป สอบตก 16,036 รูป คิดเป็นร้อยละ 44.87 นักธรรมชั้นเอกสอบ 15,468 รูป สอบได้ 8,772 รูป สอบตก 6,696 รูป คิดเป็นร้อยละ 56.71 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้สอบตกยังสูงอยู่ โดยเฉพาะนักธรรมชั้นโทสอบตกเกินครึ่ง ดังนั้น ขอฝากพระสังฆาธิการทุกระดับ เจ้าสำนักเรียน ช่วยกันกวดขันและส่งเสริมการศึกษาให้จริงจังมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม พระภิกษุ สามเณร จะต้องมีความรู้และต้องเรียนบาลี เพื่อทำหน้าที่ศาสนทายาท เผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้อง จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการจัดระบบการศึกษาคณะสงฆ์ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยเน้นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนนักธรรมบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเข้าด้วยกันให้เกิดระบบใหญ่ หากทำได้จะทำให้การศึกษาคณะสงฆ์เกิดความเข้มแข็ง และเป็นทางเลือกให้มีสามเณรเข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้นในอนาคต.

พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า จากสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2559 โดยเฉพาะในส่วนของนักธรรม ซึ่งผู้เรียนเป็นพระภิกษุ สามเณร พบว่านักธรรมชั้นตรีเข้าสอบ 74,877 รูป 25 ส.ค. 2560 00:12 25 ส.ค. 2560 00:12 ไทยรัฐ