วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปทุมฯ จัดงานสินค้าเกษตร ชูอาหารปลอดภัยครบวงจร 28 ส.ค.-1 ก.ย.

ปทมุธานี ระดมพลเกษตรกร-ผู้ประกอบการ จัด “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” 28 ส.ค.–1 ก.ย. ยังศูนย์ราชการฯ โชว์ศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจากผู้ผลิต ถึงปลายทางผู้บริโภค...

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เตรียมจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้า และอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบันวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในเรื่องการรักษาสุขภาพ มุ่งเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวทางพัฒนาของจังหวัด โดยที่ผ่านมาได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานความปอลดภัย ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรจนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค

ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่า ผลผลิตที่ไปถึงประชาชนผู้บริโภคจะมีคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยจังหวัดปทุมธานี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรด้าน GAP โดยเฉพาะปัจจุบัน มีเกษตรกรในพื้นที่ได้ปฏิบัติและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก

สำหรับจุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้ ได้นำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 250 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพของผลผลิต การจัดแสดงกระบวนการปลูกพืชผักตามระบบ GAP ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ รวมทั้งยังได้เตรียมกิจกรรมความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัวในภาชนะแบบต่างๆ การสอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ สบู่ทำมือ การทำอาหารสำหรับพืชฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ การปลูกพืช การต่อกิ่ง และการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ปทมุธานี ระดมพลเกษตรกร-ผู้ประกอบการ จัด “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” 28 ส.ค.–1 ก.ย. ยังศูนย์ราชการฯ โชว์ศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจากผู้ผลิต ถึงปลายทางผู้บริโภค... 24 ส.ค. 2560 18:36 24 ส.ค. 2560 18:57 ไทยรัฐ