วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช. จับมือ สกอ. สร้างศูนย์กลางกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สร้าง ‘UCC Network’ ศูนย์กลางกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถานศึกษา 9 แห่งจากภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์สังคม และสร้างการวิจัยเป็นระบบให้เกิดความเข้มแข็ง..

วันที่ 24 ส.ค.60 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังปาฐกถาพิเศษ เดินหน้าวิจัยและนวัตกรรม เพื่อไทยแลนด์ 4.0 ว่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายตอบโจทย์ Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ เพื่อร่วมดำเนินโครงการ Innovation Hubs ในการร่วมมือดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และส่วนใหญ่เป็นกับดักของประเทศ อาทิ ความสุดโต่งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัญหา ก็ทำให้เรามีโอกาสหลุดพ้นความเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง พร้อมทั้งต้องมีการปฏิรูป เพื่อให้พ้นความเหลื่อมล้ำ การทุจริต และอภิสิทธิ์ชนต่างๆ โดยปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ ความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี

"เนื่องจากระบบ ระเบียบ และการวิจัยที่ไร้ทิศทางที่ผ่านมา ทำให้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นแนวทางการวิจัยจากนี้ไปต้องตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์สังคม และตอบโจทย์เอกชน เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความซ้ำซ้อนในระบบงานวิจัย"

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยว่า ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล นอกจากรัฐบาลจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่จะเป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยใช้ความร่วมมือในการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยระดับอุดมศึกษามาสร้างสรรค์และบูรณาการร่วมกับศักยภาพชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเกิดเป็นโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สร้าง ‘UCC Network’ ศูนย์กลางกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถานศึกษา 9 แห่งจากภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์สังคม และสร้างการวิจัยเป็นระบบให้เกิดความเข้มแข็ง.. 24 ส.ค. 2560 18:22 24 ส.ค. 2560 21:12 ไทยรัฐ