วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ป่วยมะเร็ง มีสิทธิรักษาตามดุลยพินิจแพทย์

สำนักงานประกันสังคม แจงผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีสิทธิได้รับการรักษาและรับยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากรับการรักษาแล้วไม่ได้ผล หรือยาไม่ตอบสนอง สามารถใช้แนวทางการรักษาอื่นๆ ได้..

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีมีผู้ประกันตนโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ social Media กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 3 แต่สิทธิประกันสังคมจ่ายยาให้เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งระยะแรกเท่านั้น จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน

ส่วนการรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิด มีแนวทางการรักษาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าการรักษาวิธีนั้นๆ แล้วไม่ได้ผล หรือไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษา สามารถใช้แนวทางการรักษาอื่นๆ ได้ โดยสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาพิจารณาการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ประกันตนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายไขกระดูกจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 750,000 บาทต่อราย หรือ 1,300,000 บาทต่อราย แล้วแต่กรณี

สำหรับหลักเกณฑ์ การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคมะเร็ง สำนักงานประกันสังคมมีการจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ในกรณีให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี.

สำนักงานประกันสังคม แจงผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีสิทธิได้รับการรักษาและรับยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากรับการรักษาแล้วไม่ได้ผล หรือยาไม่ตอบสนอง สามารถใช้แนวทางการรักษาอื่นๆ ได้.. 24 ส.ค. 2560 16:50 24 ส.ค. 2560 17:06 ไทยรัฐ