วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาตรฐานจริยธรรม

โดย ซี.12

สีมา สีมานันท์ (ภาพจาก : กรมการจัดหางาน)

ดังที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่า ช่วงนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ยังไม่ครบถ้วนที่จะประชุมได้ เพราะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระ 3 ปี ดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว

จะต้องรอการเลือกสรรแต่งตั้งใหม่ตามกระบวนการซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้

ในขณะที่ ก.พ.ใหญ่ครบวาระ บรรดา อ.ก.พ.วิสามัญด้านต่างๆ 10 กว่าคณะที่แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.พ.ชุดนี้ก็ครบวาระไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนครบวาระพ้นจากตำแหน่งนั้นมี อ.ก.พ. 2 คณะ ที่ฝากผลงานที่น่าสนใจไว้นั่นคือการพิจารณารูปแบบการจัดทำ มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสาม ที่ว่า

“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ รัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

อ.ก.พ.ทั้ง 2 คณะนั้นคือ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายประวีณ ณ นคร เป็นประธาน กรรมการใน อ.ก.พ.มีเลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายชนะ อินสว่าง นายธราดล เก่งการพานิช พลตำรวจตรีปัญญา เอ่งฉ้วน คุณพรทิพย์ จาละ นายวชิระ เพ็งจันทร์ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ นายสุวรรณ ชนะสงคราม นางสาวอรพินทร์ ชูชม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ.และเลขานุการ

อีกคณะ ได้แก่ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ซึ่งประกอบด้วย นายสีมา สีมานันท์ เป็นประธาน กรรมการใน อ.ก.พ.มีเลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นาย จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นางจุรี วิจิตรวาทการ นายธงชัย ณ นคร นาย มนุชญ์ วัฒนโกเมร นายมนูญ สรรค์คุณากร นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายสมภพ อมาตยกุล นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ.และเลขานุการ

อ.ก.พ.วิสามัญ ทั้ง 2 คณะนี้ ได้พิจารณาทั้งสาระที่ได้จากข้อสรุปร่วมกันในการประชุมองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม ตลอดจนการนำไปปฏิบัติและสภาพบังคับ เพื่อจัดทำเป็น ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสนอต่อ ก.พ. และ ครม.ต่อไป

ความคืบหน้าของการดำเนินการออกมาเป็นรูปธรรมแบบไหน เอาไว้เมื่อมี ก.พ.ชุดใหม่ และ อ.ก.พ.ที่เกี่ยวข้องชุดใหม่ จะได้ติดตามมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะ.

“ซี.12”

ช่วงนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ยังไม่ครบถ้วนที่จะประชุมได้ เพราะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระ 3 ปี ดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว จะต้องรอการเลือกสรรแต่งตั้งใหม่ตามกระบวนการซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ 24 ส.ค. 2560 10:42 24 ส.ค. 2560 14:14 ไทยรัฐ