วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ. แจงจัดซื้อ ฮ.กู้ภัย ยังไม่เคาะบริษัท ย้ำโปร่งใส ตามระเบียบ

ปภ. แจงยิบจัดซื้อ ฮ.กู้ภัยฉุกเฉิน ชี้ยังไม่เคาะบริษัท อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ย้ำโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์และไม่ผูกขาดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นไปตามระเบียบ

วันที่ 24 ส.ค.60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเรียนชี้แจงว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในลักษณะของการผูกพันงบประมาณระยะ 3 ปี (2560 - 2562) และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

กระทรวงมหาดไทย โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก ในรูปแบบที่ ปภ.เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนของกองทัพบกให้การสนับสนุนการเตรียมนักบิน การซ่อมบำรุง และการดูแลอากาศยาน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ปภ.มีแนวทางการจัดหา 2 แนวทาง คือ 1.แจ้งข้อมูลความต้องการในการจัดหาไปยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทั้งจากประเทศสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และรัสเซีย 2.ทำหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ประสานสถานทูตไทยที่อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้แจ้งข้อมูลและเชิญชวนผู้ผลิตและจำหน่ายเข้าร่วมการเสนอราคา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการได้จัดทำ TOR ในลักษณะที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และได้จัดทำราคากลาง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใดแสดงการคัดค้านหรือโต้แย้งในคุณลักษณะที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมการเสนอราคา โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.–24 ก.ย.60 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ก.ย.60 ทั้งนี้ในการจัดหาทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดกว้าง ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดหรือผูกขาดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด โดยยังไม่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใดให้เป็นผู้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้ยังมีระยะเวลามากกว่า 20 วันทำการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอข้อมูลด้านเทคนิคและราคาตามขั้นตอนที่กำหนด

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง การดับไฟป่า และการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงด้วยความยากลำบาก.

ปภ. แจงยิบจัดซื้อ ฮ.กู้ภัยฉุกเฉิน ชี้ยังไม่เคาะบริษัท อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ย้ำโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์และไม่ผูกขาดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นไปตามระเบียบ 24 ส.ค. 2560 10:04 24 ส.ค. 2560 11:16 ไทยรัฐ