วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักเรียนธรรมดีเด่นประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่วัดสามพระยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งทรงมีพระโอวาทตอนหนึ่งว่า ทุกวันนี้เราอาจรู้สึกว่าสังคมวุ่นวาย ซึ่งอาจเพราะคนไทยละเลยการอบรม ศึกษาธรรมะ ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา หรือศึกษาแล้วแต่หลงลืม ดังนั้น การศึกษาพระ ธรรมวินัยที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ตามหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษา ที่บูรพาจารย์คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงนำทางเป็นเบื้องต้นไว้ จึงเป็นหนทางที่จะทำให้ชาวไทยเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ด้วยปัญญา มิใช่เป็นแต่เพียงระบุไว้ในทะเบียน หรือด้วยการนับถือตามๆกันมา

สำหรับสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ส่วนกลาง 1.วัดราชบพิธฯ 2.คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 3.วัดยานนาวา 4.คณะเขตลาดกระบัง 5.คณะเขตบางกะปิ 6.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 7.วัดพระพิเรนทร์ 8.วัดระฆังโฆสิตาราม 9.วัดบวรฯ 10.คณะเขตคลองสามวา ส่วนภูมิภาค 1.อุบลราชธานี 2.นครราชสีมา 3.ศรีสะเกษ 4.บุรีรัมย์ 5.ชลบุรี 6.ขอนแก่น 7.อุดรธานี 8.ร้อยเอ็ด 9.เชียงใหม่ 10.นครสวรรค์ ธรรมศึกษาดีเด่น ส่วนกลาง 1.วัดยานนาวา 2.วัดเสมียนนารี 3.คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 4.คณะเขตสายไหม 5.วัดบวรฯ 6.วัดประยุรวงศาวาส 7.วัดพระศรีมหาธาตุ 8.คณะเขตมีนบุรี 9.วัดเทพลีลา 10.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ส่วนภูมิภาค 1.นครราชสีมา 2.บุรีรัมย์ 3.สุรินทร์ 4.อุบลราชธานี 5.ศรีสะเกษ 6.กาญจนบุรี 7.ขอนแก่น 8.สุพรรณบุรี 9.นครปฐม 10.นครพนม.

ที่วัดสามพระยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 24 ส.ค. 2560 00:43 24 ส.ค. 2560 02:26 ไทยรัฐ