วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บางจาก' จับมือ วช. หนุนผลงานวิจัยคนไทยดังไกลระดับโลก

วช. จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า และเป็นประโยชน์กับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงนามร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเศรษฐกิจ โดยการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือชิ้นงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการพัฒนาให้กับประเทศได้ และหากนำไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้

ดังนั้น การพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากการวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้นได้ถูกนำไปพัฒนาปรับปรุงให้นำไปสู่นวัตกรรมก็สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมาได้ ซึ่งนโยบายรัฐบาล นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ กล่าวว่า จากความสำคัญในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น วช. ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า คุณค่าอันเป็นประโยชน์กับประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและการพัฒนาต่อยอด การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัย และนวัตกรรมโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันการวิจัยที่มีอยู่ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับ การดำเนินการในระยะแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ งาน "45th International Exhibiton of Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 2 ผลงาน คือ ผลงานเรื่อง 'ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน' จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลงานเรื่อง 'ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ในโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มเพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด' จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการ

ทั้งนี้ ความสำเร็จของ 2 ผลงานนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผลักดัน และยกระดับให้ผลผลิตจากผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป

วช. จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า และเป็นประโยชน์กับประเทศ 23 ส.ค. 2560 20:39 23 ส.ค. 2560 20:54 ไทยรัฐ