วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าเอาใจห่างธรรมะ! พระสังฆราช ย้ำคนไทย อย่าเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียน

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบโล่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น "วัดราชบพิธฯ" คว้าดีเด่นปี 59 ส่วนภูมิภาค-อุบลฯแชมป์ ทรงย้ำคนไทยอย่าเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียนราษฎร์​ พุทธศาสนามุ่งที่เหตุผล ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่หลง มัวเมา...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559

พร้อมทั้งทรงมีพระโอวาท ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล มุ่งสอนในเรื่องของการใช้เหตุผลในการใช้ชีวิต ด้วยสติปัญญา ไม่ลุ่มหลง มัวเมา ด้วยเหตุนี้คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง จึงสามารถจรรโลงประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบมาได้เป็นเวลาช้านาน ทุกวันนี้เราอาจรู้สึกว่าสังคมวุ่นวาย ซึ่งอาจเพราะคนไทยละเลยการอบรม ศึกษาธรรมะ ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา หรือศึกษาแล้วแต่หลงลืม หรือไปเลื่อมใสแนวทางที่บิดเบือนและไม่ถูกต้อง

ดังนั้นการศึกษาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ตามหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษา ที่บูรพาจารย์คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงนำทางแห่งการเล่าเรียนพระพุทธศาสนา เป็นเบื้องต้นไว้ จึงเป็นหนทางที่จะทำให้ชาวไทยเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ด้วยปัญญา มิใช่เป็นแต่เพียงระบุไว้ในทะเบียน หรือด้วยการนับถือตามๆ กันมา ในนามคณะสงฆ์ จึงขอเชิญชวนให้พระภิกษุสามเณรมาเล่าเรียนให้สำเร็จเป็นนักธรรมเอก และให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน มาเล่าเรียนให้สำเร็จชั้นธรรมศึกษาเอกกันทุกคน แล้วผลดีย่อมบังเกิดทั้งแก่ผู้เรียนและแก่สังคมส่วนรวม

สำหรับสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ส่วนกลาง มีดังนี้ 1.วัดราชบพิธฯ 2.คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 3.วัดยานนาวา 4.คณะเขตลาดกระบัง 5.คณะเขตบางกะปิ 6.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 7.วัดพระพิเรนทร์ 8.วัดระฆังโฆสิตาราม 9.วัดบวรฯ 10.คณะเขตคลองสามวา

ส่วนภูมิภาค 1.อุบลราชธานี 2.นครราชสีมา 3.ศรีสะเกษ 4.บุรีรัมย์ 5.ชลบุรี 6.ขอนแก่น 7.อุดรธานี 8.ร้อยเอ็ด 9.เชียงใหม่ 10.นครสวรรค์ สำนักเรียนธรรมศึกษาดีเด่น ส่วนกลาง มีดังนี้ 1.วัดยานนาวา 2.วัดเสมียนนารี 3.คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 4.คณะเขตสายไหม 5.วัดบวรฯ 6.วัดประยุรวงศาวาส 7.วัดพระศรีมหาธาตุ 8.คณะเขตมีนบุรี 9.วัดเทพลีลา 10.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ส่วนภูมิภาค 1.นครราชสีมา 2.บุรีรัมย์ 3.สุรินทร์ 4.อุบลราชธานี 5.ศรีสะเกษ 6.กาญจนบุรี 7.ขอนแก่น 8.สุพรรณบุรี 9.นครปฐม 10.นครพนม

นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาดีเด่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 30 แห่ง เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณด้วย. 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบโล่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น "วัดราชบพิธฯ" คว้าดีเด่นปี 59 ส่วนภูมิภาค-อุบลฯแชมป์ ทรงย้ำคนไทยอย่าเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียนราษฎร์​ พุทธศาสนามุ่งที่เหตุผล ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่หลง มัวเมา... 23 ส.ค. 2560 17:57 23 ส.ค. 2560 18:42 ไทยรัฐ