วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทัพฟ้า'เร่งพัฒนาความรู้ นวัตกรรม สนองยุทธศาสตร์ 20ปี สู่ชั้นนำภูมิภาค

"ทัพฟ้า" เร่งพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล นำเสนอผลงานคุณภาพในงานมหกรรม การจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 34 เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ 20 ปี อย่างมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค" ภายในปี 2562...


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ส.ค. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกองทัพอากาศ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่เป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพอากาศ ภายใต้คำขวัญ "ทอ.ก้าวล้ำ ชั้นนำในภูมิภาค ด้วยศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)"

ทั้งนี้ กองทัพอากาศดำเนินการจัดงานมหกรรมกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2527 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ ซึ่งทำให้กองทัพอากาศมีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่ดีกว่าเดิมสู่การจัดทำมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดี และเกิดการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน และพัฒนาสู่การขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแผนแม่บท การจัดการความรู้ฯ พ.ศ. 2556-2560 ทำให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอากาศ สร้างผลงานคุณภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ QCC และ KM สู่ผลผลิตที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) นำเสนอในงานมหกรรมฯ ทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2557 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และได้แบบอย่างการสร้างผลงานคุณภาพด้วยเครื่องมือ QCC และ KM ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 34 ในปีนี้ กำหนดรูปแบบของงานว่า

"Smart People, Smart Weapon Systems, Smart Tactics to Smart RTAF with KM" ภายในงานมีการนำเสนอผลงานในมิติกำลังทางอากาศ (Air Power Domain) ซึ่งเป็นผลงานประเภท QCC 9 กลุ่ม และ KM 16 กลุ่ม ที่ได้รับรางวัลระดับ Excellent Innovation และระดับ Innovation ในรูปแบบการนำเสนอ
บนเวทีและการจัดนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการการแสดงการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงนิทรรศการการแสดงในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain)

โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี เพื่อดำรงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศอย่างมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” ภายในปี พ.ศ.2562

"ทัพฟ้า" เร่งพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล นำเสนอผลงานคุณภาพในงานมหกรรม การจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 34 เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ 20 ปี อย่างมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค" ภายในปี2562 23 ส.ค. 2560 16:38 23 ส.ค. 2560 17:20 ไทยรัฐ