วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจอม' เปิดสัมมนา 'เรืออากาศวิชาการ' เสริมสร้างความรู้ให้ ทอ.

"แม่ทัพฟ้า" เปิดโครงการประชุมสัมมนา เรืออากาศวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ ในการพัฒนา และตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพอากาศ...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และร่วมบรรยายพิเศษในงานเรืออากาศวิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "เรืออากาศวิชาการ 60 สาน เสริมสร้าง Air Power-space-The Future of Royal Thai Air Force" โดยมี พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ อาคารรณนภากาศ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของงานวิจัย ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพอากาศ ในการพัฒนากำลังพลให้ฉลาดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ 3 มิติ คือ มิติกำลังทางอากาศ มิติอวกาศ และมิติไซเบอร์ รวมถึงการจัดให้มีการแข่งขัน UAS Contest 2017 War of Herone

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Cybersecurity ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดย พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การเสวนาเรื่อง "The Future of Space Power" โดย ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ น.อ.ผศ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การบรรยายพิเศษเรื่อง "กิจการการบินพลเรือนกับภารกิจความมั่นคงในน่านฟ้าไทยของกองทัพอากาศ" โดย น.ท.พัฒน์ วินมูน การบรรยายพิเศษเรื่อง "Space กับ RTAF" โดย น.ท.เพชรเดช เพชรช่วย การบรรยายพิเศษเรื่อง "Transformation learning ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย น.ต.ณรงศักดิ์ วงศ์โรจน์ การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเป็นสถาบันคุณภาพที่ยั่งยืน โดย น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ รวมถึงการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยคณาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และวิทยากรรับเชิญอีกมากมาย โดยการประชุมสัมมนา เรืออากาศวิชาการ 60 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม นี้

"แม่ทัพฟ้า" เปิดโครงการประชุมสัมมนา เรืออากาศวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ ในการพัฒนา และตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพอากาศ... 23 ส.ค. 2560 13:05 23 ส.ค. 2560 13:26 ไทยรัฐ