วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอ ก.พ.ชุดใหม่

โดย ซี.12

ประมนต์ สุธีวงศ์

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนนั้นครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีไปแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวประกอบด้วย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด นายประมนต์ สุธีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. คุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายสมภพ อมาตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน นายสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ. และ นายอำพน กิตติอำพน อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จะต้องมีการดำเนินการสรรหา กรรมการ ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ไม่มีข้อห้าม

เมื่อมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว กรรมการ ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่นี้จะเข้าไปร่วมกับ กรรมการ ก.พ.โดยตำแหน่ง อีก 5 คน รวมเป็น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชุดใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่งในส่วนของ กรรมการ ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 3 ปี

ส่วน กรรมการโดยตำแหน่ง นั้นไม่มีวาระที่แน่นอนคือใครอยู่ในตำแหน่งกฎหมายกำหนดให้เป็น กรรมการ ก.พ. ก็ทำหน้าที่ไปเมื่อไรที่พ้นจากตำแหน่งคนเข้ามาใหม่ก็เข้ามาเป็น ก.พ. แทน

กรรมการ ก.พ.โดยตำแหน่ง จึงประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปัจจุบันได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น ประธาน ก.พ.

กรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 รายคือ 1.ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันคือ นายสมชัย สัจจพงษ์ 2.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ซึ่งปัจจุบันคือ นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วเกษียณอายุราชการ ดังนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ใครมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คนใหม่ก็จะต้องเป็นกรรมการ ก.พ.โดยตำแหน่งด้วย 3.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบัน คือ นายปรเมธี วิมลศิริ 4.เลขาธิการ ก.พ. ซึ่งปัจจุบันคือ นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการ ก.พ.และเลขานุการ

ระหว่างนี้การดำเนินงานของ ก.พ.ก็มิได้สะดุดหยุดลง เพราะมี สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนดำเนินการภารกิจทั้งปวงในนามของ ก.พ. เพียงแต่ไม่มีการประชุม ก.พ.เท่านั้น

ในส่วนของ คณะอนุกรรมการวิสามัญ ด้านต่างๆที่มีอยู่ 10 กว่าคณะนั้น ก็หมดวาระไปตามคณะกรรมการ ก.พ. ชุดเก่าที่เป็นผู้มีมติแต่งตั้งไว้

รอ ก.พ. ชุดใหม่เข้ามาจึงมีการแต่งตั้งใหม่ไปตามวาระและความเหมาะสม

ส่วน อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม ทั้งหลายทั้งปวงก็มิได้มีอะไรกระทบกระเทือน ยังคงอยู่ต่อไปตามวาระของตัวเอง

สังคมราชการตอนนี้จึงเพียงรอคอยว่ากรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือคนเดิมยกชุดกลับมาใหม่ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งนั้น.

“ซี.12”

23 ส.ค. 2560 10:24 23 ส.ค. 2560 13:22 ไทยรัฐ