วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วง ก.ม.จัดซื้อกระทบงบงานวิจัย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ทปอ.รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก ทปอ. เพื่อรองรับตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ซึ่ง ทปอ.เคยมีมติที่จะจัดทำระเบียบ ดังกล่าวร่วมกัน และขณะนี้การดำเนินการภาพรวมเสร็จแล้ว แต่รายละเอียดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่อาจจะแตกต่างกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลว่าต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหน และมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ต้องหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการดำเนินการว่าลักษณะใดควรหรือไม่ควรที่จะอยู่ในระเบียบข้อบังคับ เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยขาดความคล่องตัว คาดว่าจะยกร่างแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุม ทปอ.ครั้งต่อไป ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเมื่อ ทปอ.เห็นชอบก็จะนำร่างระเบียบดังกล่าวไปหารือกับกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ก่อนจะให้ทุกมหาวิทยาลัยนำเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ต่อไป

“สิ่งที่มหาวิทยาลัยเป็นห่วงมากเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯคือ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดต่างจากหน่วยงานอื่น ดังนั้น จะต้องออกระเบียบเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น การบริจาคเพื่องานวิจัย สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที เป็นต้น” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวและว่า แม้ว่าร่างระเบียบดังกล่าวจะเสร็จไม่ทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่ในบทเฉพาะกาลระบุว่า หากอะไรที่ดำเนินการไม่ทันก็ให้ใช้ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 ไปก่อน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยี เพื่อรองรับโครงการรถไฟไทยจีน โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสร้างโปรแกรมรวบรวมความถนัดของอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ทปอ.รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก ทปอ. 23 ส.ค. 2560 01:23 23 ส.ค. 2560 01:23 ไทยรัฐ