วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทร.ล้านนา ดันสตาร์ทอัพเปิดร้านนมต้นแบบ ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รอง ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพ ร้าน Thai Denmark Milk Shop ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต้นแบบของภาคเหนือตอนล่าง ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้อบรมบ่มเพาะขึ้น...

เปิดร้านจำหน่ายนม Thai Denmark Milk Shop ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต้นแบบของภาคเหนือตอนล่าง ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้อบรมบ่มเพาะขึ้น 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายธัชชัย สีสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ หรือ สตาร์ทอัพ (Start-up) ร้าน Thai Denmark Milk Shop ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้น อบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนม อสค. ซึ่งผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

นายธัชชัย กล่าวว่า ในนามของจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ร้าน Thai Denmark Milk Shop จนเห็นเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบของผู้ประกอบที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายนมในโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่างขึ้น ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

การเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ ร้าน Thai Denmark Milk Shop ซึ่งจำหน่ายนมในโรงเรียนของ Start Up ในโครงการของมหาวิทยาลัยฯ นั้น เป็นการตอบสนองต่อความต้องการตามค่านิยมของผู้บริโภคปัจจุบัน โดยเฉพาะเยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ให้เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติหันมาบริโภคนมสดและนมสดแปรรูปที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การผลิตต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดำรงรักษาคุณภาพนั้นไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดพิษณุโลกตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนบริโภคนมสดให้มากยิ่งขึ้น จึงขอส่งเสริมและยินดีให้การสนับสนุนให้มีการขยายผลการดำเนินโครงการเช่นนี้นี้ไปสู่โรงเรียนแห่งอื่นๆ ต่อไป

สำหรับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (Start-up) ร้าน Thai Denmark Milk Shop นี้ เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ในการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ขึ้นในเขตภาคเหนือ จึงทำให้เกิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค” (Thai Denmark Milk Shop) ขึ้น ด้วยการประสานงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา (UBI) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อม ในการดำเนินธุรกิจการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ (วัวแดง) ด้วยการให้ความรู้ด้านการแปรรูป และกำกับมาตรฐานจากฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

รอง ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพ ร้าน Thai Denmark Milk Shop ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต้นแบบของภาคเหนือตอนล่าง ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้อบรมบ่มเพาะขึ้น... 22 ส.ค. 2560 19:05 22 ส.ค. 2560 19:28 ไทยรัฐ