วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูปประเทศ (3)

โดย ซี.12

เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่แต่งตั้งล่าสุด 11 คณะ เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

ก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อดําเนินการในส่วนของการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาและด้านตํารวจไปแล้ว

จึงขอนำเอาคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมาทำบันทึกไว้ในหมวดหมู่เดียวกันทำให้มี 13 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีจํานวน 25 คน ดังนี้

1.ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 2.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 3.นายไกรยส ภัทราวาท 4.รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 6.รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 7.นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 8.รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ 9.นายตวง อันทะไชย 10.รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11.รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี 12.รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ 13.รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ 14.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 15.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 16.นางเพชรชุดา เกษประยูร 17.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 18.นางภัทรียา สุมะโน 19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ 20.นางเรียม สิงห์ทร 21.ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 22.นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร 23.รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ 24.นายศุภชัย เจียรวนนท์ 25.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 15 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ส่วน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ประกอบด้วย

1.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 2.ปลัดกระทรวงการคลัง 3.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.ปลัดกระทรวงยุติธรรม 5.เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 6.อัยการสูงสุด 7.ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 8.พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ 9.พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 10.พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์ 11.พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 12.พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 13.พลตํารวจเอก ปัญญา มาเม่น 14.พลตํารวจโท เรวัช กลิ่นเกษร 15.พลตํารวจเอก บุญชัย ชื่นสุชน 16.พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 17.พลตํารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ 18.พลตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา 19.พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา 20.พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ 21.พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว

22.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 23.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 24.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 25.นายมานิจ สุขสมจิตร 26.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 27.นายศุภชัย ยาวะประภาษ 28.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 29.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 30.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 31.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 32.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 33.พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ 34.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ 35.พลเอก ทวีป เนตรนิยม 36.นายวรรณชัย บุญบำรุง

โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

ทั้งหมดนี้คือโฉมหน้าของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง.

“ซี.12”

เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่แต่งตั้งล่าสุด 11 คณะ เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น 22 ส.ค. 2560 10:12 22 ส.ค. 2560 12:12 ไทยรัฐ