วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความหวังใหม่คนอีสาน?

เป็นการวาดฝันให้ชาวอีสานอีกครั้ง โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่นครราชสีมา นายกรัฐมนตรีจะเสนอแผนพัฒนาภาคอีสานมิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ด้วยการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สินค้าโอทอปและวิสาหกิจชุมชน

อีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุด แต่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยที่สุด มีพื้นที่เพาะปลูกพืชกว่า 63 ล้านไร่ แต่เป็นพื้นที่ชลประทานแค่ 4 ล้านไร่ นอกนั้นต้องพึ่งเทวดา “น้ำ” เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของอีสาน โดยเฉพาะปัญหาฝนแล้ง ส่วนน้ำท่วมยังเป็นปัญหารอง อย่างเช่นเมื่อปี 2554 เกิดอุทกภัยในภาคกลาง แต่ภาคอีสานฝนกำลังพอดี

เนื่องจากฝนแล้งเป็นปัญหาใหญ่ ซ้ำพื้นที่ก็เป็นดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำและขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงมีนักการเมืองหาเสียงด้วยการสร้างความหวังให้ชาวบ้าน ในรูปแบบต่างๆ เช่น สัญญาว่าจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาให้ทำนา บางคนสร้างความหวังด้วยโครงการ โขง–ชี–มูล จะผันน้ำจากแม่น้ำโขงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอีสาน

แม้แต่ผู้นำกองทัพก็เคยสร้างความหวังให้ชาวอีสาน ด้วยโครงการอีสานเขียวผู้นำกองทัพบางคนที่แปรสภาพเป็นนักการเมือง โดยตั้งพรรคการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้ง เช่นเดียวกับนักการเมืองทั่วไป เอาโครงการอีสานเขียวมาหาเสียงและสัญญาหนักแน่น ว่าถ้าทำให้ชาวอีสานลืมตาอ้างปากไม่ได้ ทำให้ภาคอีสานเขียวไม่ได้จะไปกระโดดน้ำโขงตาย

เมื่อพูดถึงปัญหาน้ำในภาคอีสาน มักจะพูดถึงแม่น้ำโขงด้วย มีเสียงวิจารณ์ว่าประเทศไทยมีพรมแดนติดแม่น้ำโขงยาวเหยียด แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ขณะที่ประเทศจีนไม่พูดพร่ำ ทำเพลง สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแล้วไม่น้อยกว่า 7–8 เขื่อน แม้แต่ลาวก็สร้างเขื่อนไชยะบุรี และกำลังจะสร้างอีกเขื่อนในภาคใต้เพื่อขายไฟฟ้าให้ไทย

โครงการที่สร้างความหวังให้ชาวอีสาน ไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำแม่โขง โครงการโขง–ชี–มูล และอีสานเขียว ยังไม่สัมฤทธิผลตามที่มุ่งหวัง บัดนี้ รัฐบาล คสช.ซึ่งมาจากรัฐประหาร ได้สร้างความหวังใหม่ให้ชาวอีสานอีก โดยสัญญาจะทำให้อีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของลุ่มแม่น้ำโขง ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

ดังได้กล่าวแล้วว่า “น้ำ” เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน โดยเฉพาะปัญหาฝนแล้งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะส่วนหนึ่งเป็นดินเค็ม ชาวอีสานคงจะไม่หวังอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีน้ำพอเพียงสำหรับทำนาอย่างน้อยปีละครั้ง และขอให้ภาครัฐส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ที่พอเพียงจะช่วยแก้ปัญหาคนอีสานทิ้งถิ่นหนีเข้ากรุงและเมืองใหญ่ๆ.

เป็นการวาดฝันให้ชาวอีสานอีกครั้ง โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่นครราชสีมา นายกรัฐมนตรีจะเสนอแผนพัฒนาภาคอีสานมิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ด้วยการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหา 22 ส.ค. 2560 09:41 22 ส.ค. 2560 12:37 ไทยรัฐ