วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูปประเทศ (2)

โดย ซี.12

เป็นวันที่สองในการทำบันทึกถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเอาไว้เป็นหมวดหมู่ในที่เดียวกัน เพื่อการตรวจสอบการทำงานที่มีระยะเวลายาวนานถึง 5 ปี ดังต่อไปนี้

5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 3.นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 4.นายชาติศิริ โสภณพนิช 5.นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ 6.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 7.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 8.นายสมชาย หาญหิรัญ 9.นายสว่างธรรม เลาหทัย 10.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 11.นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ

6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.นายรอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายขวัญชัย ดวงสถาพร 3.นายชูชัย ศุภวงศ์ 4.นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 5.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 6.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 7.นายภาวิญญ์ เถลิงศรี 8.นาย สัญชัย เกตุวรชัย 9.พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 10.พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี 11.นางสาวลดาวัลย์ คําภา เป็นกรรมการ และเลขานุการ

7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 1.นายเสรี ตู้จินดา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 3.นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 4.นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 5.นายพลเดช ปิ่นประทีป 6.นายพานิชย์ เจริญเผ่า 7. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล 8.นายสมชัย จิตสุชน 9.นายโสภณ เมฆธน 10.นายไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ 3.พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร 4.นายธงชัย ณ นคร 5.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 6.นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 7.ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ 8.นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 9.นายเสรี วงษ์มณฑา 10.นายสุทธิชัย หยุ่น 11.นางปาริชาต สถาปิตานนท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 1.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ 3.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 4.นายไมตรี อินทุสุต 5.พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล 6.นายวินัย ดะห์ลัน 7.นาย วิเชียร ชวลิต 8.นายสมเดช นิลพันธุ์ 9.นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 10. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ 11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 12.นายอําพล จินดาวัฒนะ 13.นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ

10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 1. นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายดนุชา พิชยนันท์ 3.นายดุสิต เครืองาม 4.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 5.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 6.นายมนูญ ศิริวรรณ 7.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 8.นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ 9.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 10.นายกวิน ทังสุพานิช เป็นกรรมการและเลขานุการ

11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายกล้านรงค์ จันทิก 3.นายเจษฎ์ โทณะวณิก 4.พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป 5.นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต 6.นายมานะ นิมิตรมงคล 7.นายวิชัย อัศรัสกร 8.นายวิชา มหาคุณ 9.พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 10.นาย อนุสิษฐ คุณากร 11.นายอุทิศ ขาวเธียร 12.นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

เป็นอันครบถ้วนสำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ตั้งขึ้นมา 11 คณะ.

“ซี.12”

21 ส.ค. 2560 09:46 21 ส.ค. 2560 11:02 ไทยรัฐ