วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Read/sit/qualify/scholar

Read บางครั้งไม่ได้หมายถึง อ่าน เพียงอย่างเดียวนะครับ ในบางประเทศ read หมายถึง การเรียนเพื่อจะรับปริญญาหรือคุณวุฒิใด คุณวุฒิหนึ่ง เช่น to read for the Bar วลีนี้หมายถึง เรียนเพื่อจะสอบเป็นเนติบัณฑิต

ส่วน sit ก็ไม่ได้หมายถึง นั่ง เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง การเข้าสอบด้วย สื่อถึง to take an examination เช่น He wants to sit for the most difficult subject first. เขาต้องการสอบวิชาที่ยากที่สุดก่อน

Re–sit หมายถึง การสอบแก้ตัว ส่วน paper ก็ไม่ได้หมายถึง กระดาษ แต่เพียงอย่างเดียว หลายครั้ง paper แปลว่า the question set or answers written in an examination in one subject วิชาที่จะต้องเข้าสอบหรือข้อสอบไล่

Qualify หมายถึง to reach an accredited level of competence เรียนจบหรือเรียนสำเร็จได้รับวุฒิตามที่กำหนด เมื่อถามถึงดมิตรีที่มาจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใครคนหนึ่งในกลุ่มพูดว่า Dmitri is in London now. He had just qualified as a physician. ตอนนี้ ดมิตรีอยู่ที่กรุงลอนดอน เขาเพิ่งเรียนจบได้เป็นนายแพทย์

Scholar หมายถึง นักวิชาการ หรือผู้คงแก่เรียน แต่ในหลายประเทศ a scholar หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย

Fellow ไม่ได้หมายถึง พ่อหนุ่ม เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง นักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ติวในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อีกด้วยครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

Read บางครั้งไม่ได้หมายถึง อ่าน เพียงอย่างเดียวนะครับ ในบางประเทศ read หมายถึง การเรียนเพื่อจะรับปริญญาหรือคุณวุฒิใด คุณวุฒิหนึ่ง เช่น to read for the Bar วลีนี้หมายถึง เรียนเพื่อจะสอบเป็นเนติบัณฑิต.. 20 ส.ค. 2560 11:26 20 ส.ค. 2560 11:27 ไทยรัฐ