วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูปประเทศ

โดย ซี.12

ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาก็มีหลากหลาย บ้างก็ตั้งความหวังว่าจะผลักดันงานได้สำเร็จตามสมควร บ้างก็ว่าเป็นแค่นักอนุรักษนิยมเก่าๆไม่ค่อยเห็นโฉมนักปฏิรูปเลย ก็ว่ากันไป

ในที่นี้เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำบันทึกถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเอาไว้เป็นหมวดหมู่ในที่เดียวกันเพื่อการตรวจสอบการทำงานที่มีระยะเวลายาวนานถึง 5 ปี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดแรกคือ 1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 1.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ 3.พลเอก ฐิติวัจน์ กําลังเอก 4.พลตํารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 5.นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 6.นางนรรัตน์ พิมเสน 7.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 8.นายวรรณธรรม กาญ-จนสุวรรณ 9.นายวันชัย สอนศิริ 10.นายรวี ประจวบเหมาะ เป็น กรรมการและเลขานุการ

2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1.นายกฤษฎา บุญราช เป็น ประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายกานต์ ตระกูลฮุน 3.นายถวิล เปลี่ยนศรี 4.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 5.นายบัณฑูร ลํ่าซํา 6.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 7.นายประหยัด พวงจําปา 8.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ 9.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 10.พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 11.นายอาศิส อัญญะโพธิ์ 12.นายสุรพงษ์ มาลี เป็น กรรมการและเลขานุการ

3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็น ประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 3.นายคํานูณ สิทธิสมาน 4.พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ 5.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 6.นายประภาศ คงเอียด 7.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ 8.นายสุขุมพงศ์ โง่นคํา 9.นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 10.นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ เป็น กรรมการและเลขานุการ

4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 1.นายอัชพร จารุจินดา เป็น ประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 2.พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 3.นายตระกูล วินิจนัยภาค 4.ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร 5.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 6.นายวันชัย รุจนวงศ์ 7.นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ 8.นายสราวุธ เบญจกุล 9.พลตํารวจโท อํานวย นิ่มมะโน 10.นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ เป็น กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ 4 ชุดแรกนี้คงพอจะทำให้เห็นตัวตนของคณะกรรมการได้พอสมควรว่าจะก้าวไปในทิศทางใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านประธาน ทั้ง 4 คือ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์-ด้านการเมือง นายกฤษฎา บุญราช-ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ-ด้านกฎหมาย นายอัชพร จารุจินดา-ด้านกระบวนการยุติธรรม

เป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยและอดีตข้าราชการประจำระดับสูงที่มีบทบาทในสังคมมายาวนาน คงไม่ทำให้ผิดหวัง.

“ซี.12”

ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น 20 ส.ค. 2560 10:30 20 ส.ค. 2560 11:58 ไทยรัฐ