วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชมงาน 'มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์' 14-18 ก.ย.

เครดิตภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร 

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดําริ จัดงาน "มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" 14-18 ก.ย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ประชาสัมพันธ์ โครงการในพระองค์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

นายพุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร เลขานุการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แจ้งว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดําริจะจัดงาน "มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" ขึ้นเพื่อให้ประชาชนและบุคคลท่ัวไปได้มีแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูล ทางการเกษตรกรรมของท้องถิ่นไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการในพระองค์ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป ท้ังยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์ มีกําหนดจะจัดงานขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย. 2560 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมสำคัญที่จัดภายในงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” อาทิ การจัดนิทรรศการทางการเกษตร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์, การจัดทำสารคดีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน , การจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์, การจัดประมูลภาพต้นแบบจิตรกรรมบนผนังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และการประมูลภาพแผ่นเงิน “ข้าวหอมมะลิของชาวไทย” โดยการออกแบบของ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และ อ.สุวัฒน์ แสนขัตติยรัตน์, การออกบูธจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆ จากศูนย์เรียนการเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา และมีการนำวัตถุดิบจากโครงการ ให้เชฟกระทะเหล็กเป็นผู้รังสรรค์ผลงานเพื่อคิดเป็นเมนูพิเศษสำหรับงานนี้ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นโจทย์ในงานนี้คือ ข้าวหอมมะลิ เมล็ดทานตะวัน เนื้อโกเบ และดักแด้ เป็นต้น

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดําริ จัดงาน "มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" 14-18 ก.ย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ประชาสัมพันธ์ โครงการในพระองค์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา 19 ส.ค. 2560 19:41 19 ส.ค. 2560 19:58 ไทยรัฐ