วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ คนหวัง คกก.ปฏิรูปฯ ทำงานจริงจัง เพื่อประเทศก้าวหน้า ฝากแก้ ศก.

"สวนดุสิตโพล" เผย ประชาชนอยากให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ ปฏิรูปจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม เพื่อประเทศก้าวหน้า ฝากเน้นด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ...

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 11 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งแต่ละคณะจะแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้าน และนำแผนทั้ง 11 ด้านมารวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติ รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้กลไกต่างๆ เดินไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน ระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค.60 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้     

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

อันดับ 1 อยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม 66.95%

อันดับ 2 มีความสำคัญต่อการพัฒนาและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 56.10%

อันดับ 3 เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ น่าจะทำงานได้ดี 51.69%

อันดับ 4 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นประเด็นทางการเมือง 45.25%

อันดับ 5 ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยทำงานให้ คสช. ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ 38.24%      

2.ภาพรวมความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น 11 คณะ มีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ 78.99%

ด้านกฎหมาย 72.46%

ด้านการเมือง 62.56%

ด้านกระบวนการยุติธรรม 61.11%

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 52.42%

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 46.86%

ด้านสังคม 44.44%

ด้านสาธารณสุข 43.00%

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40.05%

ด้านสื่อสารมวลชน 38.45%

ด้านพลังงาน 36.52%

3.ประชาชนมีความคาดหวังต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 คาดหวังมาก 30.68% เพราะ มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมือง อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก้าวหน้า ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยคาดหวัง 29.94% เพราะ ที่ผ่านมายังไม่เห็นผลงานการปฏิรูปที่ชัดเจน ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาทำงานก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ

อันดับ 3 คาดหวังค่อนข้างมาก 24.40% เพราะ ดูจากรายชื่อแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ อยากให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่คาดหวัง 14.98% เพราะ เป็นปัญหาที่แก้ยาก ฝังรากลึกในสังคมไทย การเมืองมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มุ่งแต่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ       

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ คือ

อันดับ 1 เน้นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 64.65%

อันดับ 2 อยากเห็นผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิรูปได้สำเร็จ 62.11%

อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ โปร่งใส 55.50%

อันดับ 4 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ 47.08%

อันดับ 5 สร้างความยุติธรรมและเท่าเทียมในสังคม 46.34%

"สวนดุสิตโพล" เผย ประชาชนอยากให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ ปฏิรูปจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม เพื่อประเทศก้าวหน้า ฝากเน้นด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ... 19 ส.ค. 2560 10:38 19 ส.ค. 2560 11:39 ไทยรัฐ