วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย ร.10 รับสั่งรัฐบาลดูแลประชาชน องคมนตรีซัดโรงเรียนโกงกันสะบั้น

แนะใช้ธรรมาภิบาลเข้ามาบริหาร

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวเปิดประชุมวิชาการเรื่องเรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคนตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ตอนหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน์ พลังยุคดิจิทัล ทำให้การจัดการศึกษาของประเทศต้องทบทวนหลักสูตรและมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดช่องว่างและ สร้างความเข้มแข็ง ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติสู่หน่วยงานระดับพื้นที่ โดยมุ่งสร้าง 4 ขั้นตอน คือ 1.กำหนดเป้าหมายโดยรวมของระบบการศึกษา 2.นำเป้าหมายสู่การสร้างหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา 3.นำสู่การจัดโดยออกแบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ 4.ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานโดยมุ่งผู้เรียน

องคมนตรีกล่าวอีกว่า ด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างโรงเรียน สร้างคนไทยในอนาคต มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดี ดังนั้นการทบทวนพระบรมราโชบายจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การกำหนดมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทุกคนต้องไม่คิดทำเพื่อตัวเองแต่มุ่งเน้นทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน ทั้งนี้ โรงเรียนทุกโรงต้องนำระบบธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงาน เพราะปัจจุบันแทบทุกโรงเรียนโกงกันสะบั้น

ศ.นพ.เกษมกล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง ถ้าแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนได้ก็ให้รีบทำเป็นพื้นที่ไป สิ่งใดที่สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยได้ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือ ยังทรงเน้นย้ำทำให้ประชาชนมีความสุข มีการจัดระเบียบ สร้างวินัยและอุดมการณ์รักชาติ รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ดูแลภัยคุกคามของทรัพยากรบนแผ่นดิน พื้นน้ำและอาณาของประเทศ ที่สำคัญเร่งรัดให้คนไทยมีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีหลักคิดที่ถูกต้องในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การศึกษาลดความขัดแย้ง.

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวเปิดประชุมวิชาการเรื่องเรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคนตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 19 ส.ค. 2560 00:32 19 ส.ค. 2560 00:33 ไทยรัฐ