วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม. รุกขยายธัญบุรีโมเดล 2 พัฒนาคนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน ครบวงจร

พม.รุกขยายธัญบุรีโมเดลเฟส 2 พัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพให้คนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน อย่างครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากระบวนการดำเนินงาน "Start up SE ธัญบุรีโมเดลระยะที่ 2" เพื่อฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานอย่างครบวงจร ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานีว่า พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งคนขอทานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หนึ่งในกระบวนการสำคัญ คือ การคุ้มครอง ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ ตามโครงการธัญบุรีโมเดล ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ พื้นที่, คน, กองทุน และการบริหารจัดการรายได้ นำร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยกิจกรรมด้านเกษตรกรรมแบบยั่งยืน พัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจ และขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 10 แห่งรวมเป็น 11 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,476 คน ในจำนวนนี้ได้เข้าร่วมโครงการบ้านน้อยในนิคม 246 คน เข้าสู่สถานประกอบการได้ 29 คน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 94 คน สามารถกลับสู่ครอบครัวได้ 305 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ต้องชื่นชมทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนที่ทำให้การดำเนินงานธัญบุรีโมเดลระยะแรกประสบความสำเร็จ และในปี 2560 นี้ได้ขยายผลธัญบุรีโมเดล ระยะที่ 2 โดยอาศัยกลไกความร่วมมือประชารัฐ มี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม ร่วมดำเนินการในรูปแบบกิจการ Social Enterprise (SE) และ Corporate Social Responsibility (CSR) ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานมิติใหม่กับ Start up SE ธัญบุรีโมเดล เพื่อให้ภาคธุรกิจ เอกชน หนุนเสริมพัฒนางานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน และใช้วิธีเกษตรประณีต สร้างอาชีพตามแนวทางสวัสดิการเชิงธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้ที่มั่นคงแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ซึ่ง Start up SE ธัญบุรีโมเดล ระยะที่ 2 มีเป้าหมายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบ SE ระดับประเทศ ทั้งนี้ปัญหาสังคมไม่มีวันหมด แต่ พม.พร้อมที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พม.รุกขยายธัญบุรีโมเดลเฟส 2 พัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพให้คนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน อย่างครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 18 ส.ค. 2560 15:12 18 ส.ค. 2560 15:59 ไทยรัฐ