วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสท์ วอเตอร์ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปามาตรฐาน เพื่อประปาชุมชนในอนาคต

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถจัดการบริหารระบบประปาในชุมชนให้ยั่งยืนได้ในอนาคต...

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ สานต่อพันธกิจหลัก ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ที่เข้าสู่ระยะที่ 2 โดยเพิ่มความเข้มข้นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชน เป็นหลักสูตรได้รวบรวมตั้งแต่กระบวนการกรรมวิธีการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตน้ำประปา

ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประปา เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้โครงการซ่อมบำรุงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างความยั่งยืนด้านน้ำให้ชุมชน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ เผยว่า ตั้งใจสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในด้านการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ซึ่งปัญหาในการบริหารระบบประปาชุมชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือการขาดความพร้อมในด้านกำลังพลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนระยะที่ 2 จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ เป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปต่อยอด และดูแลบำรุงรักษาระบบประปาในชุมชนให้ยั่งยืนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ โครงการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน จัดขึ้นในปี 2551 และดำเนินโครงการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเริ่มแรกโครงการจะเป็นการสร้างความรู้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนปัจจุบันจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านได้รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยในระยะที่ 2 เน้นเพิ่มสมรรถนะการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน สู่การนำไปบูรณาการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ Fixed it Center

อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังให้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เน้นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงสามารถบริหารระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด.

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถจัดการบริหารระบบประปาในชุมชนให้ยั่งยืนได้ในอนาคต... 18 ส.ค. 2560 11:27 18 ส.ค. 2560 13:25 ไทยรัฐ