วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนเข้า วปอ. (2)

โดย ซี.12

นาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บุคคลทั่วไปที่สมัครเข้ามาและได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในส่วนที่เหลืออีก 35 ราย มีดังนี้

16.นายณัทฐรัชต์ อัศวปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทไทยมาสเตอร์ 17.นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 18.นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 19.นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 20.นางสาวสุพร นภาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทคาซา รอคคา จำกัด

21.นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินเตอร์ฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด

22.นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโรงสีเอกไรซ์ จำกัด 23.นางขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน กรรมการผู้จัดการบริษัทรวินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติค จำกัด 24.นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 25.นายชัยธัช เพราะสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด

26.นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 27.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 28.นางอารีรัตน์ เลาหพล ประธานบริษัทอาร์ท บิวสิเนส แฟร์ จำกัด 29.นายนภพล พลเสน ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งอุทัยธานี 30.นายฐากร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

31.นายบุญชนะ เจริญผล ที่ปรึกษา บริษัทโมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด 32.นายบุญชัย เจียมจิตจรุง ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนส์ จำกัด 33.ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสมาร์ท ซิตี้ ไทยแลนด์ 34.นางสาวณรินทร์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด 35.นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ เจ้าของกิจการและประธานกรรมการ บริษัทธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ จำกัด

36.ดร.มุกดา พัฒนะเอก กรรมการบริหาร บริษัทดีฟาร์มาซี จำกัด 37.นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 38.นายณัฐสม ตังเดชะหิรัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 39.นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็มไทย กรุ๊ป จำกัด 40.ดร.ปิยฉัตร บุนนาค ผู้จัดการกฎหมายแรงงานและการควบคุมหน่วยงานกฎหมายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

41.นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหศีนิมา จำกัด 42.นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 43.นายพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) 44.นายวีระ บุรพชัยศรี รองประธานกรรมการ บริษัทเมโทรเมชีนเนอรี่ จำกัด 45.นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

46.นายนภดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 47.นายกฤษฎา กาญจนาลัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงแรมชนาลัย 48.นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ที่ปรึกษา บริษัทมะขามบีช จำกัด 49.นางรัตนา ตัณฑกุลนินาท ประธานกรรมการ บริษัทเอ๊กเซลเล้นท์กราฟฟิก จำกัด 50.ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา ที่ปรึกษา บริษัทโตโยต้า เจริญศรี จำกัด

เป็นอันครบถ้วนสำหรับภาคเอกชนเข้า วปอ.ปีนี้.

“ซี.12”

18 ส.ค. 2560 09:44 18 ส.ค. 2560 13:58 ไทยรัฐ