วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ขานรับกรอบงบฯ 62 เน้นพัฒนาภาค 0

นายกฯ เน้นเร่งสางปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ได้ ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายกฯได้เน้นให้แต่ละหน่วยงานจัดทำงบฯปี 62 โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แบ่งเป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ ในส่วนของ ศธ.จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเด็กวัยเรียนแต่ให้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดและปฐมวัย ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้จบการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ป้องกันความรุนแรงที่มีต่อเด็กวัยเรียน และส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน คิดวิเคราะห์เป็นและมุ่งทำงานในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะภาษาประเทศคู่ค้า

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งนายกฯ เน้นให้ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเด็กจบไปแล้วอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนของงบฯปี 62 คือการจัดทำแผนระดับชาติที่เน้นพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเป็นพิเศษ ดังนั้น ศธ.ต้องมาดูว่าแต่ละภาคมีจุดเด่นอย่างไร โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค ประสานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาระดับภาคตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ส่วนงบฯปี 61 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระ 2 และ 3 ปลายเดือน ส.ค.นี้ ก่อนประกาศเป็นกฎหมาย จากนั้นเดือน ก.ย.-ต.ค.ทุกส่วนราชการต้องทำแผนปฏิบัติการปีงบฯ 61 และจัดทำกรอบงบฯปี 62 ต่อเนื่องกันไป.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 18 ส.ค. 2560 00:28 18 ส.ค. 2560 00:28 ไทยรัฐ