วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบพระบัญชาเจ้าคณะฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าคณะ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี เจ้าคณะ อ.เมืองปราจีนบุรี เป็นรองเจ้าคณะ จ.ปราจีนบุรี และพระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ) เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย จ.สระแก้ว เจ้าคณะ อ.อรัญประเทศ เป็นรองเจ้าคณะ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า ในพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ต่อทั้ง 3 รูป ที่ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) เจ้าคณะภาค 12 ที่คัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งแล้ว ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ซึ่งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด มีความสำคัญมาก เพราะต้องปกครอง ดูแล พระภิกษุสามเณรทั้งจังหวัด ซึ่งมีการระบุหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ นอกจากนี้ ในการปกครองไม่ควรจะใช้พระเดชมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สงบ ควรใช้พระคุณในการปกครองให้มาก และจะได้ใจจากคนทำงาน อย่างไรก็ตามหากในการปกครองบางครั้งอ่อน คือ การใช้พระคุณแล้ว ไม่มีผู้ปฏิบัติตาม ก็ต้องแข็ง คือ การใช้พระเดชบ้าง แต่อยากให้ยึดการใช้พระคุณเป็นหลักสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด.

ที่พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 18 ส.ค. 2560 00:16 18 ส.ค. 2560 00:16 ไทยรัฐ