วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำนักบริหารต้องมีความเป็นครู-รู้ลึกในวิชาชีพ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” ในโครงการจัดอบรมบุคลากรแพทย์และพยาบาล รพ.ตำรวจว่า องค์กรตำรวจ องค์กรแพทย์พยาบาลต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะประชาชนสำคัญที่สุด เป็นผู้ที่จะทำให้องค์กรอยู่ได้ และการดำเนินงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล อำนวยความยุติธรรม บังคับใช้กฎหมายตามยุทธวิธี และบูรณาการผนึกกำลังเพื่อให้งานขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การทำงานที่จะก้าวไปสู่การเป็นระดับผู้บังคับการ หรือผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ด้านบริหาร ซึ่งต้องขวนขวายด้วยตนเอง มีประสบการณ์ด้วยยุทธวิธี มีภาวะความเป็นผู้นำ ทั้งด้าน บุคลิกภาพ ท่าที วาจา ครองตน ครองคน ครองงาน รวมทั้งต้องมีภาวะความเป็นครู รู้ลึกในวิชาชีพ สามารถนำวิชาความรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น เป็นสิ่งที่สร้างบารมีได้ ขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาทบทวน พัฒนาตนเองตลอดเวลา

รมว.พม. กล่าวด้วยว่า สำหรับภาวะผู้นำนักบริหาร ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีภาวะผู้นำ มีเป้าหมายการทำงาน สร้างทีม มีวิธีปลุกเร้า สร้างพลังให้กับผู้บังคับบัญชา มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือ ต้องรู้จักชม ต้องเสียสละ มีข้อมูล ระเบียบ ยุทธวิธี รู้จักภูมิประเทศ มีการประสานงาน การบริหารเวลา รักษาสุขภาพ รู้ภาษาอังกฤษ เตรียมงานทุกเรื่องหรือต้องทำการบ้าน และยึดหลัก 4 เกาะติดคือ พื้นที่ ศัตรู มวลชน และผู้ใต้บังคับบัญชา.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” ในโครงการจัดอบรมบุคลากรแพทย์และพยาบาล รพ.ตำรวจว่า องค์กรตำรวจ 18 ส.ค. 2560 00:13 18 ส.ค. 2560 00:13 ไทยรัฐ