วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนเข้า วปอ.

โดย ซี.12

ขัตติยา อินทรวิชัย

นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560–2561 มีที่มาจากภาคเอกชนรวมอยู่ด้วย

เป็นผู้ที่ สมาคมธนาคารไทย ส่งมา 4 ราย คือ 1.นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ SME ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

มาจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5 ราย คือ 1.นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 2.นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทลพบุรีสระแก้วสแควร์ จำกัด 3.นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 4.นายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู 5.นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มาจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 รายคือ 1.นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด 2.นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจินดาสาส์นการพิมพ์ จำกัด 3.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4.นายถาวร กนกลีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบลูพิน อินเตอร์เทรด จำกัด 5.นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเทมป์ จำกัด

มาจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 รายคือ นายจิระเดช ห้วยหงส์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหงส์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ยังมีอีก 50 รายที่สมัครเข้ามาในฐานะบุคคลทั่วไป และได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน คือ

1.ร้อยเอกหญิงสายจิตต์ พลอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีซีที เอเซีย ประกันภัย จำกัด 2.นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3.นายโชติ ชูสุวรรณ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4.นางสาวฐิตินันท์ นครศรี กรรมการบริหาร บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด 5.นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

6.นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7.นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 8.นายนนทิวรรธน์ เปี่ยมพงศ์สุข กรรมการ บริษัทวรรธน์สรร จำกัด 9.นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัทฟอร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10. นายนัฐพล แก้วกรรณิพากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด

11.นางมณีรัตน์ ธรรมปิยะ เจ้าของกิจการร้านมณีรัตน์ไหมไทย 12.นายภัทร พจน์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 13.นายอุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาล สระบุรี จำกัด 14.นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดิเอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด 15.ดร.รณัน จุลชาต กรรมการบริหารอาวุโส บริษัทปัยญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

อีก 35 รายของภาคเอกชนบุคคลทั่วไปจะได้นำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

17 ส.ค. 2560 10:06 17 ส.ค. 2560 15:13 ไทยรัฐ