บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนผ่านเน็ต

โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอซีที ผ่านเว็บ ictlearning.org เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับการเรียนออนไลน์ตามอัธยาศัย โดยมีระบบจัดการเรียนรู้ สำหรับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

หน้าแรก เปิดระบบการเรียนการสอนแบบ อี-เลิร์นนิ่ง พร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่ง ตามแผนแม่บทไอซีที ฉ.2 (ปี 52-54) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการใช้ไอซีที กระดานถามตอบ ให้ผู้สนใจติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้  พร้อมถามข้อสงสัยด้วย...