บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยืนยันโปร่งใส

โดย เพลิงมรกต

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ตามที่มีผู้ร้อง เรียนการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 72 มีสิ่งผิดปกติ ส่อเค้าจะมีการทุจริต

เช่น กรมการปกครองตรวจข้อสอบเองทั้งหมด หลังสอบเสร็จไม่กี่ชั่วโมงมีการประกาศผลสอบในคืนนั้นเลย และการสอบไม่มีข้อสอบอัตนัย

มีแต่ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ ใช้ดินสอ 2 บี ฝนคำตอบ อาจลบหรือเปลี่ยนกระดาษคำตอบใหม่ได้

การทุจริตจึงทำได้ง่าย

กรมการปกครองชี้แจงว่า การสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 72 กรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมา

ประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของกรมการปกครองรวม 8 คน

การออกข้อสอบทำโดยลับที่สุดในสถานที่ปกปิด ผู้ออกข้อสอบ

ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใดได้ เมื่อออกข้อสอบแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการ

เก็บรักษาข้อสอบ

มีข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย แบ่งเป็นปรนัย 60 คะแนน อัตนัย 20 คะแนน ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนแบบปรนัยสูง 180 รายแรก จะผ่านไปสอบข้อเขียนแบบอัตนัย

จึงมีทั้งการสอบแบบปรนัยและอัตนัย ไม่ใช่สอบเฉพาะแบบปรนัย

การสอบแบบปรนัยจัดที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.55 กรมการปกครองไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบเอง

หลังสอบเสร็จแล้วเวลา 17.30 น. กรมการปกครองไม่ได้ตรวจข้อสอบเอง แต่มอบหมายให้บริษัทคอลโทล ดาต้า (ไทยแลนด์) ซึ่ง เป็นบริษัทเอกชนตรวจกระดาษคำตอบ

ตรวจเสร็จเมื่อเวลา 20.00 น.แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่คิดคำนวณคะแนน

ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเวลา 21.45 น.

จากนั้นจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอัตนัย 180 คน

ส่วนการสอบแบบอัตนัย มีการสอบในวันที่ 31 ก.ค.55 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแบบอัตนัยควบคุมดูแล

เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม

จนกระทั่งประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 72 จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 4 ส.ค.55

จากขั้นตอนเหล่านี้ยืนยันได้ว่า ทุกขั้นตอนโปร่งใส

มั่นใจได้ว่า การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอำเภอครั้งนี้ไม่มีการทุจริต

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง.


“เพลิงมรกต”