บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันกำพล วัชรพล

วันนี้วันเกิดของ ผอ.กำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง นสพ.ไทยรัฐ ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานของคนหนังสือพิมพ์ไว้มากมาย ทุกปี คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธาน มูลนิธิไทยรัฐ จะจัดให้มีการมอบ “รางวัลกำพล วัชรพล” ให้กับ วิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชน  ที่ชนะเลิศ  เพื่อตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อ อาชีพสื่อมวลชน ของ ผอ.กำพล

ต่อด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษประจำปี ปีนี้ มูลนิธิไทยรัฐ ได้เชิญ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันทีดีอาร์ไอ เป็นผู้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ข้อห่วงใยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และมีการมอบ รางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น, รางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น  และ  รางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 แห่งทั่วประเทศด้วย

รางวัลกำพล วัชรพล ที่มอบให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ปีนี้ไม่มีฉบับไหนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีเพียงฉบับเดียวที่ได้รับ รางวัลชมเชย คือ วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อสาร

เพื่อสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำทางการปกครองในชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย ของ คุณสุทธิภา  วงศ์ยะลา  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจัยได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมปี  เพื่อเฝ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวอาข่า จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ “ปราชญ์ชาวบ้าน” ในฐานะผู้นำอย่างไม่เป็นทางการด้านวัฒนธรรมและความคิดภายในชุมชน งานวิจัยได้เสนอแนะให้สื่อมวลชนเข้าไปมีบทบาทในการเผยแพร่ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจประยุกต์และชี้นำการใช้แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในบริบทอื่นๆของสังคมด้วย

พูดถึง “สื่อมวลชน” กับ “บทบาทการชี้นำ” เพื่อปลูกฝังแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่ชุมชนแล้ว ผมก็คิดถึงตอนที่ ผอ.กำพล วัชรพล มีดำริสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ขึ้นมาใหม่ๆ ทุกพื้นที่ที่เข้าไปสำรวจเพื่อจัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ ประชาชนยากจน เข้าไม่ถึงความรู้ เข้าไม่ถึงการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้หน้ามือเป็นหลังมือ

เมื่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นมาแล้ว  สิ่งที่พบคือ  ความไม่พอ เพียงในทุกด้าน ตั้งแต่ ครู นักเรียน เสื้อผ้า ตำราเรียน ไปจนถึง ข้าวปลาอาหาร การเดินทาง

ครูไม่เพียงพอ เพราะหาคนไปเป็นครูยาก นักเรียนก็มีน้อย เพราะพ่อแม่เอาไปใช้แรงงาน เสื้อผ้าก็ไม่มี ตำราเรียนก็ไม่มี เพราะยากจน ยิ่งข้าวปลาอาหารยิ่งขาดแคลน บางคนไม่มีจะกิน บางคนบ้านไกล พ่อแม่ไปส่งไม่ได้ก็ไม่ได้เรียน ปัญหาเหล่านี้ท่านผู้อ่านเชื่อไหม ผ่านมา 30 ปี วันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศไทย น่าเศร้าใจเต็มที

เมื่อทุกด้านมีแต่ความขาดแคลนไม่พอเพียง ผอ.กำพล ก็สั่งให้ทีมงานเดินหน้าด้วยการ “เติมเต็มให้เพียงพอ” ตั้งแต่การสร้างอาคารเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน ส่งเสริมฐานะครูให้ดีขึ้น จนเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเป็นครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เสื้อผ้าตำราเรียนก็จัดหาให้ฟรี อาหารกลางวันก็ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลา ฯลฯ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน และเหลือกลับบ้านไปให้พ่อแม่ เหลืออีกก็จำหน่ายในชุมชน

เข้าหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ “ในหลวง” ทุกประการ

เมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ “ยุคดิจิตอล” ความพอเพียงก็เปลี่ยนไปอีกแบบ วันนี้ มูลนิธิไทยรัฐ กำลังทยอยสร้าง “ห้องคอมพิวเตอร์” ขึ้นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่ง  เพื่อเชื่อมต่อครูและนักเรียนเข้าสู่สังคมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ไร้ขีดจำกัด แต่กำลังเรามีจำกัด ผมจึงหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้มีกำลังในสังคมไทย เข้าไปช่วยเติมสิ่งที่ยังขาดในสังคมนี้ให้พอเพียงด้วยกัน.


“ลม เปลี่ยนทิศ”