บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นธป.1 เพิ่มเติม

โดย ซี.12

การจัดอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้นำระดับสูงจากองค์กรต่างๆที่จัดขึ้นโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประกาศรายชื่อไปแล้ว 40 รายตามที่เสนอไปแล้ว

ตอนนี้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีก 11 รายประกอบด้วย

1. นายเชาวน์ กาญจนะไพบูลย์ กรรมการกฎหมายธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2. ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3. พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4. พล.ร.ท.บุญชัย มรินทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 5. นายมนตรี ฐิรโฆไท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 7. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด 8. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9. นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 10. นายสิทธิพร เศาภายน ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11. นาย สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับวิถีการปกครองตามหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

น่าเสียดายที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นธป.รุ่นที่ 1 นี้ไม่มีผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากันในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญได้รับเชิญมาร่วมแสวงหาความรู้ด้วย

ทั้ง ส.ส.และบุคลากรในพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่กระเหี้ยน กระหือรือที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ

กับ ส.ส.ฝ่ายค้านที่เคยบริหารราชการแผ่นดินด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้ว

ถ้ามีโอกาสได้มาถกแถลงให้ผู้เข้ารับการอบรมจากสายอื่นๆได้รับรู้และมีโอกาสซักถามความนัยให้กระจ่างว่ามีอะไรซ่อนเร้นในความต้องการที่แสดงออกมาก็จะดีไม่น้อย

ไหนๆกว่าจะถึงวันเปิดอบรมปฐมนิเทศก็ต้องพ้นช่วงปีใหม่ไปถึงวันที่ 10 มกราคม 2556 โน่นแล้ว

น่าจะขยายจำนวนเปิดรับเพิ่มเติมจากคนกลุ่มนี้อีกสัก 9 คน 10 คนก็น่าจะมีประโยชน์อีกด้านหนึ่ง

เรื่องงบประมาณ สถานที่ไม่เพียงพอมิใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะอาจจะหาทางแก้ปัญหาได้ไม่ยากนัก

ก็ไปทำประชามติกันทีหนึ่งพันสองพันล้านยังยอมกันได้นี่นา.


“ซี.12”