บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักราชเลขาธิการ

โดย ซี.12

ได้กล่าวแล้วว่าสำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมีขอบข่ายงานกว้างขวางหลายด้าน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานนี้จากการเผยแพร่ของ สำนักราชเลขาธิการ ระบุว่าตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชื่อเรียกในสมัยแรกตั้งว่า ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขานุการ

ในช่วงระยะเวลา 100 ปีเศษที่ผ่านมาสำนักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปลี่ยนไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และตามนโยบายในการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาล

ด้วยเหตุนี้ ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการ ประชุมกฎหมาย ประจำศก ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซึ่งได้แก่ กรมพระอาลักษณ์ ออดิตออฟฟิศออฟฟิศหลวง กรมราชเลขานุการ กรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักงานราช-เลขานุการในพระองค์ และ กระทรวงมุรธาธร จึงมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่มาของ สำนักราชเลขาธิการ ในปัจจุบันทั้งสิ้น

ปัจจุบัน สำนักราชเลขาธิการ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้ นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี

รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริ และพระราช ดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จะเห็นได้ว่า สำนักราชเลขาธิการ มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์

ภารกิจที่สำคัญของสำนักราชเลขาธิการที่เป็นที่รับทราบกันทั่วไปประการหนึ่งคือ เรื่องการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศและเรื่องทางการทูต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกองการต่างประเทศที่มีหน้าที่ต่างๆ เช่น

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การขอพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ การเยือนประเทศไทยของประมุขและบุคคลสำคัญ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

2. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร และอำนวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสต่างๆ

3. ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์

สำหรับภารกิจด้านอื่นๆของหน่วยงานนี้  จะสรุปให้ทราบ อีกวัน.


“ซี.12”