Land Sharing พื้นที่แห่งสมดุลของความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของบุญรอดฯ และชุมชน

ข่าว

Land Sharing พื้นที่แห่งสมดุลของความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของบุญรอดฯ และชุมชน

Advertorial

28 ธ.ค. 2564 06:01 น.

ด้วยแนวคิด “โรงงานกับชุมชนคือครอบครัวเดียวกัน” โรงงานกว่า 10 แห่งของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงอยู่ร่วมกัน แบ่งปันและเกื้อกูลกับชุมชนรอบข้าง โดยมี “แปลงเกษตรอินทรีย์” เชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสุข และมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้พนักงาน คนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

เป็นเวลาเกือบ 9 ทศวรรษ ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่ได้ช่วยเหลือชุมชน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามเจตนารมณ์ของท่านพระยาภิรมย์ภักดี ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนแนวคิดความยั่งยืนและการช่วยเหลือสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “องค์กร ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม ต้องมีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยโรงงานของบุญรอดฯ กว่า 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่เพียงดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ยังปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกคน พร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ให้กับคนในชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน ทำให้วันนี้บุญรอดฯ คือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพลังและบทบาทสำคัญที่ช่วยสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

โมเดลแปลงเกษตรอินทรีย์ สู่คลังอาหารของพนักงานและคนในชุมชน

บุญรอดฯ ต้องการให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ รวมถึงต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโรงงานกว่า 10 แห่งทั่วประเทศให้กลายเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ และสวนเกษตรอินทรีย์ ที่พนักงาน รวมถึงคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

จุดเริ่มต้นของโมเดลแปลงเกษตรอินทรีย์นั้นได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียงของคุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ทำโครงการนี้ร่วมกับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและยั่งยืน โดยแต่ละโรงงานจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโรงงาน ปรับปรุงให้เป็นแปลงเกษตรปลอดสารเคมี ปลูกข้าวหอมมะลิ พืชสวนครัว และผักตามฤดูกาล ขุดบ่อเลี้ยง อาทิ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จ.สิงห์บุรี มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ.นครปฐม ทำแปลงเกษตรไร้สารเคมี โดยต่อยอดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูก ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการ Eco Factory เพื่อทำให้โรงงานมีการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน และบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด จ.มหาสารคาม มีพื้นที่เกษตรภายในพื้นที่โรงงานซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปแจกจ่ายให้พนักงานทั้งหมด และแจกจ่ายให้ชุมชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แปลงเกษตรอินทรีย์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ไม่เพียงแต่สร้างอาหารที่ทำให้อิ่มท้อง แต่บุญรอดฯ ยังตั้งใจมอบองค์ความรู้ให้กับพนักงาน และชาวบ้าน ด้วยการมอบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโมเดลแปลงเกษตรในโรงงานและมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้พนักงานและชาวบ้าน เชิญชวนพวกเขาเข้ามาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เพื่อนำไปเป็นต้นทุนปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง กลายเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ สร้างอาหารเลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน และยังได้ขยายแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย

ส่งต่อผลผลิตปลอดสารถึงมือพนักงานและคนในชุมชนรอบโรงงาน

สำหรับผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากแปลงเกษตรอินทรีย์ได้จัดสรรและนำมาแบ่งปันให้พนักงานและคนในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น

⦁ แจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
⦁ แบ่งปันให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน
⦁ มอบให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงาน ได้นำไปบริโภคในครัวเรือน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
⦁ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชและอบรมความรู้ทางเกษตรให้ชาวบ้าน นำไปขยายพันธุ์เพาะปลูกในแปลงเกษตรของตัวเองที่บ้าน เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และน้ำท่วม ที่ผ่านมา แต่ละโรงงานได้จัดทีมคาราวานนำผักและผลไม้สดปลอดสาร ตระเวนเดินทางมอบให้ถึงมือชาวบ้านจุดต่างๆ รวมถึงนำผลผลิตมาแปรรูปปรุงเป็นอาหารในโรงครัวของบริษัทฯ นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบๆ โรงงาน และมอบให้กับบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

คว้ารางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564”

ด้วยความตั้งใจดีของบุญรอดฯ ได้ตอกย้ำปณิธานที่มุ่งมั่นทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน การแบ่งปันองค์ความรู้สู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมในทุกพื้นที่ที่ขยายธุรกิจออกไป และการส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทำให้วันนี้ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จ.สิงห์บุรี บริษัทในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อพื้นที่โล่งได้ลงมือปลูกความคิดแห่งการให้ ผลิตผลที่ได้คือการแบ่งปัน “โมเดลแปลงเกษตรอินทรีย์” ของบุญรอดฯ จึงนับเป็นต้นแบบของความยั่งยืน ที่ได้สร้างสมดุลแห่งความสุขของการอยู่ร่วมกันขององค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความเกื้อกูลนี้คือความสุขที่สามารถสร้างและส่งต่อได้อย่างแท้จริง เราจึงเชื่อเหลือเกินว่าหากองค์กรใหญ่ๆ คิดและทำเพื่อชุมชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ และหวังให้โครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีกในหลายๆ พื้นที่ เพราะจะช่วยยกระดับความสุข และทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม...
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์