ก.ล.ต.ร่วมมือพันธมิตร หนุนทำธุรกิจบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

ข่าว

  ก.ล.ต.ร่วมมือพันธมิตร หนุนทำธุรกิจบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

  ไทยรัฐออนไลน์

  26 ก.พ. 2563 04:25 น.

  ก.ล.ต.ร่วม UNDP และสมาคมเครือข่าย จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน หนุนภาคเอกชน ดำเนินธุรกิจสอดคล้องเป้าหมายยูเอ็น

  เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) จัดสัมมนา "From ESG to SDGs : Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies" เพื่อเป้าหมายพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

  โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานระบุว่า การนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อสร้างความก้าวหน้ายิ่งขึ้นบนเส้นทางแห่งการพัฒนา และส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ ลงทุนกับชุมชน เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเงินอย่างยั่งยืน

  ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยกล่าวถึงการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดผลกระทบที่แท้จริง ต้องเกิดจากความร่วมมือ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่หากมีเป้าหมายเดียวที่ทำร่วมกันจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้การสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนฐานรากเป็นสิ่งสำคัญ โดยคนตัวใหญ่จะต้องช่วยคนตัวเล็กให้ยืนได้ด้วยตัวเอง ในส่วนของรัฐบาลจะช่วยปลดล็อกกฎหมายและช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทำดี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานให้แก่ภาคเอกชน

  ด้าน Ms.Kanni Wignaraja ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศกำลังพัฒนาต้องบริหารจัดการเงินทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ คิดเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 ทั้งนี้ UNDP ได้มีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐในการขับเคลื่อน SDGs financing และการช่วยผลักดันให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว โดยมีแนวทาง 5 ด้าน คือ 1) ช่วยจัดทำข้อมูลรายประเทศและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากประเทศต่างๆ 2) ช่วยรัฐบาลพัฒนาและผนวกกรอบแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนระดับชาติแบบบูรณาการ (The Integrated National Financing Frameworks: INFFs) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำไปสู่ SDGs 3) ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผนวกเรื่อง SDG เข้ากับกลยุทธ์ ให้สามารถหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 4) ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาเครื่องมือระดมทุนรูปแบบใหม่ (innovative financing solutions) และ 5) ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในการระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย SDGs พร้อมกันนี้ UN ขอชื่นชมการดำเนินการก้าวสำคัญของรัฐบาลไทย ก.ล.ต.และภาคเอกชน ที่ช่วยผลักดันการปฏิบัติตามหลักการ ESG ไปสู่การดำเนินธุรกิจและการลงทุนซึ่งสร้างผลกระทบที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDGs

  ด้าน น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยได้นำหลักการผสมผสาน 3 ด้าน คือ การมีวินัยของตนเอง แรงผลักดันจากผู้มีส่วนร่วมในตลาด และการกำกับดูแลทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลที่ใช้ในประเทศต่างๆ มาวางรากฐานและออกมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) มาเผยแพร่ให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เนื่องจากเป็นกลไกของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนไทยที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป

  นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ อุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยเข้าไปสนับสนุนการอบรมเครื่องมือ Business Call to Action Impact Lab ของ UNDP ในการวัดและจัดการผลกระทบสำหรับธุรกิจที่ผสาน SDGs เข้ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยให้บรรลุผลพร้อมตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนและเผยแพร่องค์ความรู้จากด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นว่างานสัมมนานี้จะเป็นบทเริ่มต้นที่ดีแห่งปี ที่จะช่วยเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นบทบาท ทิศทางในการก้าวต่อไปของประเทศร่วมกันมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

  ด้าน Mr.Artak Melkonyan ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ UNDP SDG Innovative Finance บรรยายเรื่องการนำ SDGs เป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเเละเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ร่วมเเสวนาในหัวข้อ "จาก ESG สู่ SDGs: ทำไมจึงสำคัญ" ประกอบด้วย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด มหาชน และนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ดำเนินรายการโดยนางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย

  ในงานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก H.E.Ms. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ H.E. Mr. Kees Rade เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรับฟัง พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา ประมาณ 400 คน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ตลาดหลักทรัพย์ก.ต.ล.ธุรกิจเงินทุนการลงทุนข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์