ลายแทงขุมทรัพย์ ประมูลงานภาครัฐ

ข่าว

  ลายแทงขุมทรัพย์ ประมูลงานภาครัฐ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   1 ต.ค. 2564 05:29 น.

   สถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส “โควิด-19” ยังคงไม่คลี่คลายไปโดยง่าย “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือ “สสว.” ตระหนักถึง “ผลกระทบ” ทางเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ SMEs เอาไว้เมื่อไม่นานมานี้...

   เพื่อเป็นแนวทางให้ “หน่วยงานภาครัฐ” จัดทำนโยบายและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ตรงความต้องการของธุรกิจ ...สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบการ 523 ราย สะท้อนว่า...ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ “วิสาหกิจชุมชน” สามารถดำเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วน คิดเป็น 60.23% สามารถดำเนินกิจการปกติ คิดเป็น22.75% ปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากคำสั่งของทางภาครัฐ 15.11% และปิดกิจการถาวร1.91%

   เหลียวมองไปที่ระดับผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ในภาพรวม พบว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบปานกลาง...เฉลี่ยอยู่ที่ 53.39%

   ไม่รุนแรงเหมือนกับการแพร่ระบาดทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยผลกระทบในด้านรายได้ ด้านการจ้างงาน ด้านการปรับตัวของธุรกิจ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน...เงินทุนหมุนเวียน และด้านมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลางประมาณ 41-60%

   สำหรับด้านวิธีการปรับตัวเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 เมื่อพิจารณาผลสำรวจตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ต้องปรับตัวในด้านลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจมากที่สุด คิดเป็น74.11% เช่น การลดค่าใช้จ่ายในด้านอุปโภคหรือสั่งให้พนักงานเวิร์กฟรอมโฮม

   รองลงมาคือ...การปรับวิธีการดำเนินธุรกิจ คิดเป็น 45.86% และการหารายได้เพิ่มเติมคิดเป็น 44.96%

   พบด้วยว่า...ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตัว ปรับวิธีการดำเนินธุรกิจมาใช้บริการ “ออนไลน์” หรือ “หารายได้เสริม” ให้ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์

   ช่องทางการค้าขายออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อวิเคราะห์ผลสำรวจตามลักษณะการประกอบธุรกิจพบว่า ภาคการผลิตมีการนำบริการออนไลน์มาใช้มากที่สุด โดยเฉพาะสาขาอาหารเช่นอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องปรุงรส รองลงมาคือ...ภาคการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มสาขาการเกษตรแปรรูป

   วันนี้ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เป็นอีกโอกาสและช่องทางสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บอกว่า นับตั้งแต่สสว. ได้จัดทำระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaismegp.com

   เปิดให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน2564พบว่ามีผู้ประกอบการ SME สมัครขึ้นทะเบียนแล้ว 90,282 ราย

   คาดว่า...ถึงสิ้นปี 2564 จะมีผู้ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 100,000ราย

   น่าสนใจว่ามีรายการ “สินค้า” และ “บริการ” ที่ขึ้นทะเบียนในระบบมากกว่า 625,548 รายการ รายการที่มีการขึ้นทะเบียนมากที่สุดในลำดับต้นๆ เช่น เครื่องใช้...อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์...เครื่องตกแต่ง รับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วน...อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร...โทรคมนาคม

   นับรวมไปถึงบริการด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร ฯลฯ

   ฉายภาพต่อไปอีกว่าจังหวัดที่มีเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนมาก

   ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา

   ในสภาวการณ์เช่นนี้ จากสถิติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ในปี 2563 พบว่าสินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อในลำดับต้นๆมีตั้งแต่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน

   เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้านงานบ้านงานครัว อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และงานเหมาบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ดูแลต้นไม้...สนามหญ้า

   ขณะเดียวกันยังมีสินค้าที่เป็นโอกาสสำหรับ SME รายเล็กๆที่หลายหน่วยงานมีความต้องการอยู่เสมอ เช่น อาหารสด...วัตถุดิบปรุงอาหาร ข้าวสาร ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงยังชีพ สมุนไพรนวดสปา ยาหม่อง จ้างปรุงอาหาร จ้างเก็บขยะ จึงเห็นได้ว่า “ตลาดภาครัฐ”...สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจ

   ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน “ระบบ e-GP” ของกรมบัญชีกลาง หรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 30 มิถุนายน 2564 พบว่า SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP ของสสว.ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐคิดเป็นมูลค่าประมาณ 301,038ล้านบาท

   “โครงการที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรับเหมาก่อสร้างถนน...อาคารงานบำรุง รักษา ซ่อมแซมถนน...อาคาร และการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน”

   หน่วยงานที่ “ซื้อ” หรือ “จ้าง” จาก “SME-GP” มากที่สุด20 อันดับแรก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองทัพบก การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กองทัพอากาศ การประปาส่วนภูมิภาค กองทัพเรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครองกองบัญชาการกองทัพไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมพัฒนาที่ดิน

   วีระพงศ์ บอกอีกว่า เราวางเป้าหมายระบบ THAI SME-GP ในอนาคตไว้ว่าจะพัฒนาสู่การเป็น SME Catalog ของประเทศ โดยมีแผนจะต่อยอดและขยายขีดความสามารถจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (Government Procurement) สู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement)

   นอกจากนี้ยังได้เตรียมเสนอมาตรการจูงใจภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ซื้อสินค้าและบริการจาก SME ในระบบ โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

   อาจจะเรียกได้ว่านี่คือ “ลายแทงขุมทรัพย์ ประมูลงานภาครัฐ” เค้กก้อนโตซึ่งจะนำพาผู้ประกอบการและข้อมูลเชื่อมเข้าระบบให้บริการอื่นๆของ สสว. เพื่อสร้างโอกาสทางตลาดเพิ่มเติม ครบทุกมิติ ครบทุกระบบ ในภาพใหญ่ขึ้นไปอีก อาทิ พัฒนาตลาดซื้อขายในอาเซียนด้วย ASEANAccess.com

   ประเด็นสำคัญอื่นที่ต้องทำควบคู่กันไป นั่นก็คือเตรียมการให้ความรู้ สร้างความพร้อม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Digital Factoring...

   การให้สินเชื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ระบบให้บริการ BDS (Business Development Service) ระบบการเรียน...อบรมพัฒนา 365 วัน (Academy 365) และที่ขาดไม่ได้ก็คือ...ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

   “THAI SME-GP” ลายแทงขุมทรัพย์ยุคใหม่...เข้าถึงตลาดภาครัฐ สร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤติ “ผู้ประกอบการ SME” ทั่วไทยอย่าได้ตกขบวนเป็นอันขาด.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   SMEsวิสาหกิจชุมชนขุมทรัพย์วิกฤติโควิดผู้ประกอบการSMEข่าววันนี้

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 07:02 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์