ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" สรุปม้วนเดียวจบ จากจุดเริ่มต้นถึงวันรับเงิน

ข่าว

ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" สรุปม้วนเดียวจบ จากจุดเริ่มต้นถึงวันรับเงิน

ไทยรัฐออนไลน์

4 มิ.ย. 2563 13:00 น.

บันทึก

สรุปมาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" จ่ายเงิน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหา สู่การยื่นอุทธรณ์สิทธิ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โรคโควิด-19" จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กลุ่มคนหลายอาชีพต่างได้รับผลกระทบ ทางภาครัฐจึงมีมาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนออกมาช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ และผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

และ "มาตรการเยียวยาเกษตรกร" ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ช่วยเหลือเช่นเดียวกับ "โครงการ เราไม่ทิ้งกัน" คือจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  

โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์คือ เกษตรทุกกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/2563 ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และที่สำคัญคือต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th ซึ่งได้รวบรวมไว้ให้แล้วดังนี้

  • ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร "ด้านพืช

หากพบปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เบอร์ 02-579 0121

หากพบปัญหาสามารถติดต่อผ่าน Line ID: @dofhelpdesk

หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-653-4444 หรือ Line ID: @dldthailand 

  • ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร "ยางพารา"

หากพบปัญหาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-43392222

หลังจากตรวจสอบการขึ้นทะเยียนเกษตรกร โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากพบรายชื่อว่า "ได้รับสิทธิ์" ในประกาศแล้ว รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 กรณี ดังนี้

  • เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่
  • เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com 

แต่หากตรวจสอบแล้วขึ้นว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" ระบบจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด และกรณีขึ้นว่า "ไม่พบข้อมูลของท่าน" อาจมีสาเหตุ ดังนี้

  • ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
  • ลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.63 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แบ่งได้ดังนี้

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลก่อน 30 เมษายน 2563 เริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2563 สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลก่อน 1-15 พฤษภาคม 2563 คาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 2563 ที่มีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 โดยในกลุ่มนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรมีประวัติการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบแล้วอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถแจ้งเรื่องอุธรณ์ โดยเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สถานที่ 8 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

เมื่อลงทะเบียน "อุธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร" แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ ดังนี้

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา "เกษตรกรชาวสวนยาง" จะมีการจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

ชาวสวนยางกลุ่มที่ 1 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63) โดย ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 15, 18-20 พฤษภาคม 2563

ชาวสวนยางกลุ่มที่ 2 เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท. (ตัดยอด วันที่ 30 เมษายน 2563) จะจ่ายเงินในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2563

ชาวสวนยางกลุ่มที่ 3 ซึ่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ระหว่าง 1-15 พ.ค. ที่ผ่านมา จะจ่ายเงินในช่วงวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
02:21

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์