งานคือเงิน 01/08/60

ข่าว

งานคือเงิน 01/08/60

หมึกเขียว

  1 ส.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  ตราบใดที่ยังมีความขยัน อดทน และ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ตราบนั้นความสำเร็จในชีวิตย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

  หมึกเขียว ขอเป็น หนึ่งกำลังใจส่งให้คนไม่ยอม แพ้ และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาให้เลือกจับจองที่ งานคือเงิน

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค สมัครที่สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9442, 0-2986-9213 (-9) ต่อ 7225 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ http://allied.tu.ac.th ถึง 4 ส.ค.นี้

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ ด้านสาขาวิชา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ต้องมีพื้นปริญญาโท สาขาวิชา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา และพื้นปริญญาตรี สาขาวิชา พลศึกษา มีแผนการเรียนที่มีกระบวนวิชาพร้อมวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน, (inter-based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน, CMU-eTEGS ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.edu.cmu.ac.th รับถึง 7 ส.ค.นี้

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จับบังคับสัตว์ได้ สามารถทำความสะอาดเครื่องมือ วัสดุทางการแพทย์ จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุเวชภัณฑ์ เช่น ผ้ากอส ผ้าผูกปาก ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งแบบฟอร์มผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆให้กับแผนกการเงิน และแผนกที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ/ วันหยุดราชการ และทำงานเป็นกะได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 รับถึง 11 ส.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง 1 อัตรา, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 1 อัตรา, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 1 อัตรา และ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 1 อัตรา อายุไม่เกิน 65 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานกรณีเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า หรือกรณีทำงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ และการบริหารอย่างดี สามารถทำงาน เป็นทีมและประสานงานอย่างดี มีวุฒิภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างดี มีประวัติการทำงาน และการครองตนเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างดี มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มีความพร้อมทางด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอย่างดี สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้แก่งานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียอันอาจขัดแย้งต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ รับถึง 17 ส.ค.นี้

  คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการธุรกิจ, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ หรือ การจัดการกีฬาและบันเทิง สนใจสมัครที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 สอบถามที่ โทร. 0-2329-8000 (-92) ต่อ 3278 หรือ 0-2329-8460 หรือดูที่ www.amc.kmitl.ac.th  ถึง 24 ส.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ สถาปนิก 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม วางโครงการควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้าง สำรวจ บูรณะซ่อมแซม ออกแบบงานภูมิทัศน์ บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม สามารถปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Power Point/Flash/SolidWork/Inventor/MS—PowerPoint, วิศวกรโยธา 1 อัตรา กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง วิศวกรรมโยธา หรือ เทียบเท่าจากหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม และจัดทำแบบมาตรฐานด้วยโปรแกรม CAD เขียนแบบ วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถจัดทำและเก็บบันทึกข้อมูลแบบก่อสร้าง และปรับปรุงฐานข้อมูลก่อสร้างด้วย Drawing Control System (DCS) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดทำและเก็บบันทึกฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงฐานข้อมูล Geographic Information System (GIS) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันเสมอ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลสถิตต่างๆทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี สามารถให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง,

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง 1 อัตรา, สำนักงานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางบริหารกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานด้านบริหารงานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง การแก้ไขการปฏิบัติงานด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการ, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาขาเครื่องกล สามารถออกแบบและสร้างสื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น ใบเนื้อหา ใบงาน โมเดลพลาสติก ชุดทดลอง/ ชุดสาธิต สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถใช้โปรแกรม Flash หรือ SolidWork หรือ Inventor หรือ MS-PowerPoint ในการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน ทุกตำแหน่งต้องสามารถวิเคราะห์ข่าวทั่วไปจากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนอื่นๆ โดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ ตรรกวิทยาและสังคมวิทยา มีความสามารถเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้โดยมีข้อความที่รัดกุม และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั่วไป เช่น Microsoft Office, Windows และ E-mail มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สมัครที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 กองบริหาร และจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035, 1036 หรือดูที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th  รับถึง 25 ส.ค.นี้

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์