งานคือเงิน 02/01/60

ข่าว

งานคือเงิน 02/01/60

หมึกเขียว

  2 ม.ค. 2560 05:01 น.

  “...ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและความผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ใน โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559

  หมึกเขียว ขอเริ่มต้น ปีไก่มงคล 2560 ด้วยการเชิญชวนคนไทยน้อมนำพระราชดำรัส “พ่อของแผ่นดิน” ที่พระราชทานเพื่อเตือนใจคนไทย ด้วยทรงห่วงใย และทรงปรารถนาจะเห็นคนไทยมีความสุขที่ยั่งยืน มาสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและความสุขที่มั่นคงในชีวิต

  สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ ยังมีให้เลือกสรรกันเช่นเคย ที่ งานคือเงิน

  กรมสุขภาพจิต รับ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิ ปริญญา ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 ปี และ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ มีหนังสือรับรองการทำงานระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ สมัครที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ระหว่าง 5-11 ม.ค.นี้

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บริหาร กฎหมาย การศึกษา พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9442, 0-2986-9213 (-9) ต่อ 7225 ถึง 13 ม.ค.นี้

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชารังสีวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี ทางสาขาวิชา สถิติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสวัสดิ์-ล้อมฯ (ชั้นล่าง) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0-2256-4417, 0-2256-4418 ถึง 15 ม.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การสอนสังคมศึกษา หรือ หลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือ การศึกษา โดยมีพื้นฐานปริญญาโทและปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาที่ระบุโดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ การจัดการสารสนเทศ (หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ), แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง วัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หรือจารึกศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด รับ อาจารย์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ต้องมีพื้นฐานระดับปริญญาโททางการตลาด หรือ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด หรือ ปริญญาโทในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์การสอนทางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วไม่เกิน 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเอกชนในหน้าที่การบริหารการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ),

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บัญชี หรือ บริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีพื้นฐานปริญญาตรีทางบัญชี หรือ ปริญญาโท ทาง บัญชี หรือ ปริญญาโท ทาง บริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีพื้นฐานปริญญาตรีทางบัญชี, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดวิชาเอก ต้องมีพื้นฐานปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องมีประสบการณ์การทำงานราชการอย่างน้อย 5 ปี หรือ มีประสบการณ์การสอนในวิชารัฐประศาสนศาสตร์,

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรด้านบริหารโรงพยาบาล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาล และ/หรือ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาล, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีพื้นฐานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือด้านการวิจัย และ/หรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง,

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ ปริญญาโท ทาง รัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์เน้นการเมืองการปกครอง, แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐศาสตร์ หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก ทาง รัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือ ปริญญาโท ทาง รัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการ เกษตรและพัฒนาการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร ต้องมีพื้นฐานปริญญาโทส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และ ปริญญาตรี ทาง การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ ปริญญาโททางการเกษตรส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร (หากมีประสบการณ์การสอน หรือการทำงาน และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ), แขนงวิชาการจัดการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญา เอก ทาง เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจด้านการเกษตร ต้องมีพื้นฐานปริญญา ตรีด้านการเกษตร,

  วิชาเอกการจัดการผลิตพืช รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ปฐพี-วิทยา พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี และ ปริญญาโททางการเกษตร หรือ ปริญญาโท ทาง การเกษตร ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางการเกษตร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางปฐพีวิทยา พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกภายใน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นฐานปริญญาโททางการพยาบาล สาขา พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ การพยาบาลแม่และเด็ก, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ทาง การพยาบาล สาขา พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ การพยาบาลแม่และเด็ก,

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาโฆษณา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก/อยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ ทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เน้นด้านโฆษณา มีประสบการณ์การสอน หรือ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโฆษณาอย่างน้อย 1 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาเอก/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL Paper ปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 550/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน, TOEFL CBT ปริญญา เอกไม่ต่ำกว่า 213/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน, TOEFL IBT ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 79/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน, CU–TEP ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 75/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน, IELTS ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 6.5/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEIC ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 700/ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ถึง 20 ม.ค.นี้

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ
  05:42

  นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:16 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์